Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos aktualijose – sielovados struktūriniai pokyčiai, evangelizacijos projektai (2023 09 20)
Paskelbta: 2023-09-21 12:11:32

Rugsėjo 20 dieną po vasaros pertraukos Kauno arkivyskupijos dvasininkai naujus sielovados metus pradėjo susirinkdami į konferenciją kurijoje. Šioje konferencijoje kunigams buvo pristatyta atnaujinta arkivyskupijos sielovados institucinė struktūra, pristatyta pagrindinių sielovados centrų veikla, aptartos kitos sielovados aktualijos. Ką tik atšventus didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, šio susitikimo proga Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas darsyk padėkojo kunigams už įvairiopą jų tarnystę Šiluvoje – klausant išpažinčių, aukojant šv. Mišias, sakant homilijas.

Sielovados institucinės struktūros pokyčiai

Konferencijai vadovavęs Kauno arkivyskupas K. Kėvalas atkreipė dėmesį į nuolat besikeičiančią sielovadinę situaciją, tikėjimo praktikos, tikinčiųjų skaičiaus pakitimus, tad ir sielovadoje tenka veikti atsižvelgiant į pokyčius, abipusiškai suvienijant sielovados centrų bei parapijų pastangas.

Arkivyskupas išskyrė keturis pagrindinius parapijų pagalbininkus – Šeimos, Katechetikos, Jaunimo centrus bei Caritą – ir pabrėžė, jog šių centrų misija – talkinti vyskupui, padėti parapijų bendruomenėms, vykdyti specialiuosius projektus, pasiūlomus ir parapijoms. Arkivyskupijos kurija skiria lėšų išlaikyti pagrindinei centrų struktūrai, kurią sudaro vadovas, atsakingasis už veiklą dekanatuose bei atsakingasis už projektus. Siekiama, kad vis labiau ir arkivyskupijos dekanatuose bei jiems prilygintų Kauno miesto parapijų sielovadinėje veikloje atsispindėtų šios keturios svarbiausios sielovados kryptys: jaunimo, katechezės, šeimų ir Carito.

Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyrius, be pagrindinių arkivyskupijos renginių, pirmiausia atsakingas už minėtų keturių sielovados centrų darbą. Kauno arkivyskupijos kurija, be to, koordinuoja ir kitas sielovados sritis: akademinę, pašaukimų, vykdomą Jono Pauliaus II piligrimų centro, VšĮ Šiluvos piligrimų centro, taip pat specialiąją sielovadą – suaugusiųjų katechezę, ligonių, nuteistųjų sielovadą, vidinio išgydymo tarnystę.

Pagrindinių sielovados centrų prioritetai ir veiklos

Pirmojoje konferencijos dalyje keturių pagrindinių centrų vadovai pristatė prioritetus ir veiklas, atsakė į kunigų pastebėjimus ir klausimus.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro (KAJC) vadovas Andrius Kilius išskyrė tris KAJC uždavinius: įgalinti jaunimą parapijose, pagelbėti jaunimo katechezėje, vykdyti specialius projektus. Planuodami veiklas, stengiasi atliepti šias tris pagrindines sritis. Šiame sezone KAJC tęs trečiadienių maldą ir jaunimo susitikimus su arkivyskupu arkikatedroje, ugdys savanorius, rengs šlovinimo vakarus, spalio pabaigoje – Jaunimo lyderių akademiją. Ketinama dalyvauti Lietuvos jaunimo Sielovados forume (kovo mėnesį Alytuje). Sutvirtinamiesiems skirti „Užtvirtink“ renginiai visuose dekanatuose turėtų vykti dar prieš Sutvirtinimo priėmimą.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro (KAŠC) vadovė Jūratė Lenkuvienė visų darbuotojų vardu padėkojo kunigams už bendradarbiavimą. KAŠC prioritetai lieka sužadėtinių rengimas, šeimų sielovada parapijai, pagalbos šeimai programos. KAŠC vykdo sužadėtinių internetinę registraciją ir organizuoja rengimą mažose grupėse, rengia mokymus sužadėtinių rengėjams (sutelkti 53 dekanatų savanoriai sutuoktiniai). Kviečia parapijų klebonus toliau sudaryti sąlygas tęsti jaunavedžių susitikimus. Svarbi sritis – ugdyti Šeimos centrų / sekcijų vadovus. Pradedama įgyvendinti tėvystės įgūdžių programa „Būti tėvais“, skiriama vaikų, kurie rengiasi Pirmajai Komunijai, tėvams. Lytiškumo programa skiriama sutvirtinamiesiems, o kitos, specialios programos, savipagalbos grupės – atviros visiems parapijų žmonėms, Šeimos centro sutelkti specialistai gali atvykti ir į vietų bendruomenes. Pavasarį Kaune vyks Lietuvos šeimos centrų konferencija.

Kauno arkivyskupijos Carito vadovas diakonas Arūnas Kučikas prioritetine veikla įvardijo: 1) siekį įdarbinti bendradarbius dekanatuose ir taip sustiprinti Caritą regionuose; 2) Carito tapatybės paieškas parapijose, kad būtų pastebėtos reikalingos tarnystės sritys ir jose vyktų veikla; 3) specialiuosius projektus. Įdarbinti žmonės regionų dekanatuose šiuo metu atlieka projektinę veiklą pagal SADM, savivaldybių, Lietuvos Carito projektus bei dalį veiklos skiria Carito koordinavimui. Vyksta arkivyskupijos Carito susitikimai su Kauno miesto parapijomis aptariant veiklos atnaujinimo klausimus. Dirbama dėl Socialinio centro įkūrimo Kaune (kad čia, pvz., būtų telkiama drabužių labdara). Kaune bei keliuose regionuose – Jonavoje, Jurbarke, Kėdainiuose, Raseiniuose, Rukloje – veikia humanitarinės pagalbos ukrainiečiams skyriai. Tęsiama pagalba tikslinėms grupėms (nuteistiesiems bei jų artimiesiems, benamystę išgyvenantiesiems, įsivaikinusiems ar vaikų globėjams etc.). Stiprinamas pačios organizacijos administravimas.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro (KAKC) vadovė sesuo Benedikta Aistė Cylikaitė SF pasidalijo keliomis aktualijomis apie koordinuojamą parapinę katechezę. Yra parengtos katechezės gairės Kauno arkivyskupijoje. KAKC išgyvena pokyčių laiką, atnaujintas logotipas, komanda, stengiamasi atliepti su katecheze susijusius poreikius. Vienas iš prioritetų – katechetų įdarbinimas parapijose. Kunigams pristatyta atnaujinta vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams užduočių knygelė „Ateikite pas mane visi“, susieta su YouCat. Parapijų klebonai pakviesti rugsėjo 24 d. sekmadienį, pradedant katechezės metus, bendruomenės akivaizdoje įteikti siuntimus katechetams. Kitąmet planuojama pradėti dvejus metus vyksiančius Katechetų kursus norintiems atnaujinti žinias ir jų įgyti.

KAKC vadovė atkreipė dėmesį, jog stengiamasi teikti pagalbą ypač jauniems tikybos mokytojams, taip pat tiems, kurie šiemet pradeda dirbti ir pagal atnaujintas mokymo programas.

Kitos sielovados aktualijos: evangelizacijos, misijos parapijoms

Antrojoje konferencijos dalyje aptarta galimybė parapijoms panaudoti galingiausią ir pasaulyje žinomą evangelizacijos programą – Alfa kursą. Alfa kurso Lietuvoje centro vadovė sesuo Celina Galinytė OSB atkreipė dėmesį, jog minėtas centras palaiko ryšius su Alfa centru Londone; čia labai vertinama 20 metų Alfa Lietuvoje patirtis.

Sesuo Celina OSB padėkojo už kokybiškus Alfa kursus daugelyje Kauno arkivyskupijos parapijų. Visa Alfa programa Lietuvoje vystėsi Kauno parapijų patirties pagrindu. Pasak prelegentės, Alfa pirmiausia yra evangelizacinis kursas, be to, įgyvendinamas parapijose kuria svetingumo kultūrą. Parapijų klebonai pakviesti paraginti norinčius įsipareigoti savo parapijose Alfa kursui dalyvauti seminaruose (artimiausias rugsėjo 29 d. vyks Kaune, žr. alfakursai.lt).

Su Kauno arkivyskupijos kunigais apie evangelizacinę programą, įgyvendinamą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Vilniaus arkivyskupija), pasidalijo kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. 6 susitikimų kursas (nuotolinis) teikia palydėjimo galimybę, leidžia atsinaujinti savo misijoje. Pasak kunigo A. Toliato, Šventoji Dvasia veikia: programa paskatina pokyčius, ateina žmonės iš įvairių sričių. Tikslas – stiprių pasauliečių lyderių komanda.

Šioje konferencijoje kunigai pakviesti į rekolekcijas, kurios vyks spalį (Šiluvoje) bei gruodį (Palendriuose), pristatytos kitų susirinkimų datos.

Šį savaitgalį kunigai pakviesti į seminarą „Tėviškai auginamas Dievo“, kurį ves Andrew Comiskey (JAV). Pasak seminarą ir jo prelegentą pristačiusio tėvo redemptoristo Rastislavo Dluhý, svečias kalbės apie dvasinę tėvystę, vyriškumo tapatybę, jos žaizdas. Jis daug dirba seminaristų formacijoje, žinomas JAV, Lenkijoje, ne kartą viešėjo ir Lietuvoje.

Misijų mėnesį Kauno arkivyskupijoje lankysis ir su kunigais konferencijoje spalio 19 d. susitiks misionierius Jude Antuan iš Malaizijos.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune