Marijos dieną Šiluvoje – malda už jaunimo pašaukimą į kunigystę ar pašvęstąjį gyvenimą (2022 07 13)
Paskelbta: 2022-07-13 18:38:07

Liepos 13-ąją, švenčiant mažuosius Mergelės Marijos atlaidus, pamaldose Šiluvos šventovėje melstasi arkivyskupijos bei popiežiaus intencijomis – už jaunimą, kad širdys užsidegtų kunigystei ar vienuoliniam gyvenimui, bei už vyresnio amžiaus žmones, už jų patirtį bei išmintį, galinčią padėti jaunimui atsakingai ir su viltimi žvelgti į ateitį. Tradiciškai buvo meldžiamasi ir už kunigus, kurie liepą švenčia amžiaus sukaktis; tai tėvas jėzuitas Algis Baniulis, kunigai Saulius Bužauskas bei Emilis Vasiliauskas.

Pašaukimų, ypač dvasinių, tai yra kunigų ir vienuolių, temai buvo skirta ir katechezė prieš iškilmingas pamaldas. Ją sakęs Šiaulių vyskupijos kunigas Gediminas Kasperavičius vis dėlto atkreipė dėmesį, jog pašaukimą turi ne tik Dievui pasišventusieji vienuoliai ar kunigai. Visi, per Krikštą tapę Dievo vaikais, yra pašaukti savaip plėsti Dievo karalystę. Kunigai pašaukti tarnauti Jėzaus vardu, Jo Asmenyje. Vienuoliai – būti Jėzaus atvaizdu gyvenant skaistumo, klusnumo, neturto įžadais. Šeimos – būti Dievo ir Bažnyčios vaisingos meilės ženklu. Ir kiekvienas, katechezės mintimi, yra pašauktas būti Jėzaus „ambasadoriumi“: liudyti Jį meile ir tarnavimu.

„Jums yra paruošta Viešpaties malonių gausa“, – sakė vidudienį iškilmingai Eucharistijai Šiluvos bazilikoje vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, sveikindamas piligrimus Šiluvoje ir dalyvaujančius per transliacijas, kad jie tokiu būdu artėja prie Dievo slėpinio – prie savo gyvenimo šaltinio.

Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ bei kelių vyskupijų kunigai. Giedojo Babtų parapijos choras, vadovaujamas Jolantos Stašinskienės.

Sakydamas homiliją arkivyskupas Kęstutis atkreipė dėmesį į Dievo žodį, kalbantį apie nuolankumą. Tai savybė, kuria turi persiimti ir tikintis žmogus. Jėzus smerkia intelektualinę puikybę. Pažinimas turi būti paženklintas nuolankumu, širdies atvirumu. Pati liturgija moko žmogų nuolankumo, kai jis pasitiki Viešpačiui net ir tada, kai ne viską joje supranta. Tai Bažnyčios dovana žmogaus išgelbėjimui.

Homilijos mintimi, nuolankumo mokomės per santykį – su Dievu ir su kitu žmogumi. Tačiau ar Dievas yra pirmasis mūsų vertybių skalėje? Kokia vieta Jam tenka mūsų kasdienybėje? Kiek laiko skiriame maldai? Ar laikome Bažnyčios bendruomenę augimo vieta? Šiais ir panašiais klausimais užbaigta homilija, raginant žvelgti į Jėzaus pavyzdį ir Marijos nuolankumo mokyklą.

Liepos 13-ąją piligrimystę į Šiluvą surengė Kauno II dekanatas, o jo kunigai aukojo Mišias ir kitaip patarnavo žmonėms. Jiems dėkodamas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas palinkėjo visiems vasaros atgaivos, o už poilsį ir vasaros gėrybes, ypač už žemdirbių darbą, buvo meldžiamasi Visuotiniuose maldavimuose.

Liepos 29 d., paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje bus švenčiama Vilties (Ligonių) diena. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune