Kauno I dekanato kunigų konferencija „Sielovada parapijose ir dekanate“ ( 2015 08 19)
Paskelbta: 2015-08-19 20:45:50

Rugpjūčio 19 d. Kristaus Prisikėlimo parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija „Sielovada parapijose ir dekanate“. Konferencijoje pirmą kartą dalyvavo naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, dekanato parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kiti kunigai.

Konferencija pradėta Valandų liturgijos malda, jai vadovavo dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Po maldos dekanas pakvietė arkivyskupą tarti žodį.

Pasveikinęs dalyvaujančius, arkivyskupas pasidžiaugė bendryste ir pasidalijo įžvalgomis apie ganytojo misiją, išsakė troškimą, kad visi tikintieji parapijose rastų atvirus namus, kad kiekvienas žmogus atrastų brangųjį tikėjimo lobį ir juo dalytųsi. Ganytojas paliudijo iš savo kunigiškos bei vyskupiškos patirties, pakviesdamas dvasininkus džiaugtis ir dėl mažų kontaktų su tikinčiaisiais, asmeniniu santykiu. „Matant šiuolaikines tendencijas, galime pasijusti pralaimėjusiais. Tai pavojinga. Visuomet yra galimybė. Mes surenkame daug žmonių. Žmonės ateina, ir tai jau yra kontaktas ir galimybė“, – sakė arkivyskupas.

Savo žodyje ganytojas kvietė išgyventi džiaugsmą ir bendrystę Bažnyčioje. Kvietė kunigus būti atvirus Viešpačiui, būti maldos žmonėmis, matančiais ir palaikančiais vieni kitus. Ganytojas ragino melstis už savo bendruomenę ir vieniems už kitus, nepamiršti savo pašaukimo.

Kartu arkivyskupas kvietė konferencijoje dalyvavusius kunigus pasidalyti savo gyvenimo aktualijomis, įvardyti problemas, kurias kartu būtų galima spręsti. Vyskupas nuoširdžiai atsakė į dvasininkų klausimus.

Susitikimo pabaigoje buvo aptarti einamieji klausimai. Dekanas mons. V. Grigaravičius pristatė būsimus susitikimus, renginius, pakvietė kaip galima aktyviau dalyvauti Šilinių atlaiduose Šiluvoje.

Konferencija baigta bendra malda ir pietumis parapijos patalpose.

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune