Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje – sielovados aktualijos ir dvasininkų broliški ramybės palinkėjimai (2015 12 16)
Paskelbta: 2015-12-17 13:15:28

Gruodžio 16 d. Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencijoje šiuo prieškalėdiniu laiku aptartos sielovados aktualijos, ypač jau prasidėjęs Gailestingumo jubiliejus, bažnytinio tribunolo darbas, tą pačią gruodžio 8-ąją įsigaliojus popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” ir „Mitis et misericors Iesus”, kuriais buvo pakeisti kai kurie Kanonų teisės kodeksų kanonai dėl santuokos negaliojimo bylų. O konferencijos pabaigoje konfratrai laužė kalėdaičius ir linkėjo vieni kitiems ramybės.

Pradžioje kunigus pasveikinęs arkivyskupas Lionginas Virbalas supažindino su naujausiais savo dekretais – dėl Konsultorių kolegijos, Kunigų tarybos, Ekonominių reikalų komisijų sudarymo, pasveikino naujuosius jų narius. Tvirtinant naują Kunigų tarybą, pasak ganytojo, siekta kuo platesnio jos atstovavimo arkivyskupijos mastu ir amžiaus atžvilgiu; į Ekonominių reikalų tarybą pasitelkta daugiau šioje srityje patyrusių pasauliečių, kurie atlieka patariamąją funkciją. Atnaujinta Kunigų taryba į savo pirmąjį posėdį rinksis vasario 3 d., o arkivyskupas pakvietė visus kunigus teikti siūlymus jos svarstymams.

Ganytojas pasidžiaugė jau aplankęs du trečdalius arkivyskupijos parapijų, taip pat – jau prasidėjusiu Gailestingumo jubiliejumi, Šventųjų durų atvėrimu Kauno arkikatedroje bei Šiluvos bazilikoje. Paminėta, jog kelios pirmosios kunigų budėjimo arkikatedroje (nuo 15 iki 21 val.) dienos parodė žmonių susidomėjimą – dvasininkai nepritrūksta darbo klausyklose ar žmonių, prisėdančių prie pokalbių stalelio. Arkivyskupas paprašė kunigų ir toliau talkinti savo patarnavimu šiuo Gailestingumo jubiliejaus metu suteikiant daugiau galimybių žmonėms priimti Sutaikinimo sakramento malonę. Be to, priminta, jog kasdien nuo 14 iki 15 val. arkikatedroje budi ir seserys vienuolės, pasiruošusios atsakyti į žmonių klausimus arba tiesiog pasikalbėti. Netrukus bus išleistas „Piligrimo liudijimas“, kurį įsigiję piligrimai, lankantys jubiliejines Gailestingumo šventoves, galės jame rinkti antspaudus savo piligrimystei ir jubiliejui atminti.

Kaip LVK Liturgijos komisijos primininkas, arkivyskupas L. Virbalas pasidalijo su kunigais džiugiomis naujienomis apie naujų liturginių leidinių leidybą: Valandų liturgijos IV tomas, Įkrikščioninimo sakramentų apeigynas jau laukia patvirtinimo Vatikane, parengta iškilmėms skirta nauja Evangelijų knyga.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į kelias kurijos institucijas: arkivyskupijos Jaunimo centrui po konkurso paskirta nauja vadovė, ir anksčiau su jaunimo sielovados projektais dirbusi Agnė Grigaitytė; nauja pertvarka, siekiant sielovados stiprinimo, laukia arkivyskupijos „Carito“; mąstoma, kaip arkivyskupijos muziejaus veiklą labiau nukreipti sielovadai ir evangelizacijai.

Vėliau kurijos kancleris ir sykiu bažnytinio tribunolo oficiolas mons. Adolfas Grušas supažindino kunigus su naujovėmis tribunolo darbe, susijusiomis su minėtaisiais popiežiaus Pranciškaus pakeitimais santuokų bylų nagrinėjimo srityje atsisakant reikalavimo, kad vienos instancijos teismo sprendimą privalomai patvirtintų ir antros instancijos teismas, taip pat suteikiant teisę vyskupui paskelbti santuoką negaliojančia, kai negaliojimo faktas visiškai akivaizdus ir kt. Mons. A. Grušas pabrėžė, jog visa valdžia, taip pat ir teisinė, vyskupijoje priklauso vyskupui, jis yra pirmasis ir pagrindinis teisėjas, tačiau popiežiaus įvestas sutrumpintas procesas per vyskupą turi sąlygą – kai santuokos pripažinimo negaliojančia siekia abu sutuoktiniai ir santuokai paskelbti niekine yra akivaizdžių įrodymų.

Mons. A. Grušas atkreipė dėmesį, jog pasaulietinė žiniasklaida neretai klaidina žmones, neva dabar pakeista santuokos pripažinimo negaliojančia tvarka. Pasak oficiolo, popiežius iš tikrųjų sprendė, kaip ypač šiais Gailestingumo jubiliejaus metais paliudyti žmonėms gailestingumą ir palengvinti jiems galimybę pataisyti savo gyvenimą nesėkmingai susiklosčius santuokai. Todėl siekiama pagreitinti santuokos pripažinimo negaliojančia tvarką, tačiau nepaneigiamas Bažnyčios mokymas apie santuoką – santuoka ir toliau laikoma neišardoma ir saistanti sutuoktinius visą gyvenimą.

Be kita, oficiolas paragino kunigus, esant reikalui, patarti jų parapijoje be bažnytinės santuokos gyvenantiems katalikams kreiptis į tribunolą. „Bažnyčia į žmones žvelgia geranoriškai. Santuoka laikoma galiojančia, kol neįrodyta kitaip. Kunigai turi pasakyti žmonėms, jog yra toks kelias – kreiptis į bažnytinį teismą“, – sakė mons. A. Grušas ir paaiškino ieškinio surašymo, reikalingų dokumentų, liudininkų surinkimo, prašymo pateikimo ir pan. tvarką. Bažnytinis teismas Kauno arkivyskupijoje, kaip darsyk akcentavo oficiolas, veikia Bažnyčios vardu, pagal jos mokymą, gailestingai padėdamas atitaisyti žmogaus gyvenimo pažeidimus.

Konferencijos pabaigoje arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas supažindino kunigus su artimiausiais Gailestingumo jubiliejaus metų renginiais. Pranešta apie kunigų kasmetines rekolekcijas kovo, balandžio ir spalio mėn. Jų nepakeičia šiemet ypač skatintinos, sielovadai labai pasitarnaujančios dvasininkų piligrimystės drauge su parapijų žmonėmis į jubiliejines šventoves Lietuvoje ar Romoje. Atkreiptas dėmesys į ligonių aprūpinimą Švenčiausiuoju Sakramentu – jau parengtiems ekstraordinariniams Komunijos dalintojams teikiami vyskupo leidimai, kurija pasirengusi, jei prireiks, organizuoti kursus ir naujiems žmonėms. Sausį kurijoje prasidės mokymai parapijų koordinatoriams rengiant gavėnios Atsinaujinimo dienas, o arkivyskupijos Šeimos centre bus naujų sužadėtinių rengėjų-savanorių mokymai, tad kunigai pakviesti siųsti tinkamų savo parapijų žmonių rengtis šioms tarnystėms. Ganytojas pakvietė klebonus parengti pranešimus apie „Carito“ padėtį jų parapijose, pasirūpinti nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija, kuri ir toliau rengiama Lietuvoje, o Gailestingumo jubiliejaus proga atverti bažnyčių duris, pasirūpinti informacijos sklaida (įsigyti išleistų tentų, plakatų ir kt. medžiagos), kur įmanoma – atnaujinti tradiciją kasdien vidudienį bažnyčių varpais kviesti į „Viešpaties angelo“ maldą. Taip pat pranešta, kad 2016 m. vasario 14-ąją vyks tradicinė „Valentino diena KITAIP“. Nuo 2016 m. sausio 1 d. bilietus platins bilietupasaulis.lt ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras. 

Užbaigę konferenciją bendra „Viešpaties angelo“ malda, kunigai drauge su vyskupais prie agapės stalo kurijoje laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiugių artėjančių Viešpaties Gimimo švenčių ir maloningų Gailestingumo jubiliejaus metų.

Kitas kunigų susirinkimas – sausio 20 d.


 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune