Seminaruose Atsinaujinimo dienų rengėjams – apie dvasinį augimą ir misionierišką svajonę (2017 01 20)
Paskelbta: 2017-01-27 14:53:18

 

Bemaž 50 sielovados bendradarbių iš visų arkivyskupijos dekanatų sausio 20 dieną dalyvavo seminare „Dvasinis augimas ir misionieriška svajonė“ arkivyskupijos kurijoje. Tai jau antrasis seminaras, skirtas parapijų misijų koordinatoriams – atsakingiems žmonėms, kurie kruopščiai rengiasi šiemetinėms Atsinaujinimo dienoms. Seminaruose jie mokosi planuoti, dalijasi sėkme, drauge sprendžia sunkumus. Atsinaujinimo dienos parapijose vyks daugiausia gavėnios metu, greta tradicinių gavėnios rekolekcijų.

 

Pirmoji seminaro dalis buvo skirta dvasiniam augimui. Apie askezės vaidmenį krikščionio gyvenime dalijosi ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB. Sesuo benediktinė pristatė vieno iš Dykumos tėvų Evagrijaus Pontiečio (apie 345–399 m.) mokymą apie askezės vaidmenį ir pagalbą žmogui kovojant su aistromis. Ši dvasinė kova padeda siekti laisvės nuo užvaldančių aistrų, augti nesavanaudiškai meilei – tokia meilė leidžia išgyventi autentišką Dievo patirtį, padeda kontempliuoti Jo slėpinį.

Po vakarienės drauge svarstyta antroji tema – Atsinaujinimo dienos iššūkiai ir troškimai. Šioje dalyje kalbėjo vyskupas Kęstutis Kėvalas, ir ji buvo daugiau praktinė, skirta parapijų sielovados bendradarbiams aktyviau dalytis tarpusavyje. 

„Evangelizuoti – tai Dievo karalystę padaryti matomą“, – sakė vysk. Kęstutis, pabrėždamas, jog Evangelijos skelbėjui rūpi kiti žmonės, bendruomeninis gyvenimas – tai glūdi pačioje Evangelijos esmėje. Moraliniu atžvilgiu pirminio skelbimo (kerigmos) padarinys yra meilė.

Seminaro dalyviai buvo kviečiami apmąstyti, ar parapijos yra evangelizuojančios, ar joms rūpi kiti, jose nesilankantys žmonės, ar bendruomenei pakanka iniciatyvos ir entuziazmo. Atsinaujinimo dienų iššūkis – tai vienas iš būdų pakviesti žmones. Šių dienų patirtis jau rodo gražius vaisius – parapijose susiburia aktyvių žmonių komanda, atgaivinamos jau veikiančios grupės, į parapiją ateina naujų žmonių. 

Vėliau aptarti konkretūs Atsinaujinimo dienos planavimo žingsniai, iššūkiai, kuriuos tenka įveikti jų rengėjams. Ganytojas linkėjo drąsos, viltingo atsidavimo ir neprarasti džiaugsmo.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune