Kunigų konferencijoje – apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį ir 2016 metų arkivyskupijos sielovadinė bei statistinė apžvalga (2017 02 08)
Paskelbta: 2017-02-09 16:48:00

Vasario 8 dieną Kauno arkivyskupijos kunigai dalyvavo ugdymo konferencijoje, kuri pradėta vyskupo augziliaro Kęstučio Kėvalo vadovaujama Valandų liturgijos malda. Pirmoji susitikimo dalis buvo skirta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams ir būsimai jo beatifikacijai. Pasirengimo klausimais su kunigais pasidalijo konferencijos svečias Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Antrojoje dalyje Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas apžvelgė 2016 metų arkivyskupijos sielovadinę ir ekonominę padėtį.

Konferencijos pradžioje kunigams buvo parodytas filmas „Palaimintas kankinys. Žvilgsnis į Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ (autorius Dalius Ramanauskas). Vėliau kalbėjęs vyskupas Jonas Ivanauskas atkreipė dėmesį, jog garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimas susijęs su keliomis vyskupijomis: paskutinius ketverius gyvenimo metus 1958–1962 m. sovietinės valdžios buvo prievarta apgyvendintas Šeduvoje (dabartinėje Šiaulių vyskupijoje), nuo 1943 m. buvo Kaišiadorių vyskupas, o iki šio paskyrimo gana ilgą laiką nuo 1936 m iki 1943 m. tarnavo Kauno arkivyskupijoje. Kauno arkivyskupo Juozapo Skvirecko pavedimu vizitavo parapijas (Kėdainių, Krakių, Žemių, Veliuonos, Skirsnemunės ir kt.). Buvo Kauno arkivyskupijos tribunolo oficiolas, LR kariuomenės kapelionas. Arkivysk. Teofilius kėlė mintį apie Šiluvos šventovės atnaujinimą įrengiant čia sakralią aikštę. Jis dalyvavo Lietuvos I Eucharistiniame kongrese, šventinant Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kertinį akmenį, kartu su kitais dvasininkais pasirašė Lietuvos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą, kurį planuota įdėti į altorių naujai pastatytoje tautos šventovėje. Jo dėka Švč. Jėzaus Širdies titulas suteiktas Šančių bažnyčiai, o Šv. Mikalojaus (benediktinių) rektorate pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija.

Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė, kaip svarbu rengtis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, pasidžiaugdamas tam sudaryta LVK darbo grupe, taip pat ir grupe Kauno arkivyskupijoje, pakvietė tokias grupes steigti ir (bent didesnėse) parapijose – juk nuo visų bendrų pastangų ir priklausys, kaip pasirengsime šiam iškiliam mūsų Bažnyčios istoriniam bei dvasiniam įvykiui. Artimiausiu metu bus patvirtinta iškilmių data ir vieta.

„Kaunas galėtų tapti Teofiliaus Matulionio miestu, ypač parapijose ypatingą dėmesį skiriant Švč. Sakramento adoracijai, Švč. Jėzaus Širdies pamaldumui, tam panaudojant gavėnios metą“, – sakė vysk. J. Ivanauskas, pakviesdamas kaip piligrimams apsilankyti Kaišiadorių katedroje ir, žinoma, dalyvauti beatifikacijos iškilmėse. Kaišiadoryse nuolat laukiama piligrimų grupių iš parapijų, atvykstančių kartu su kunigais, kurie turėtų galimybę aukoti šv. Mišias katedroje, Dievo Gailestingumo koplyčioje arba kriptoje, kur ilsisi Teofiliaus Matulionio žemiškieji palaikai. Kaišiadorių katedroje įrengiama ir nauja koplyčia jo relikvijoms gerbti. Kovo mėnesio pirmojo sekmadienio Mišių rinkliavos Lietuvoje bus skiriamos beatifikacijos iškilmių reikmėms.

Kaišiadorių vyskupas paragino visus gilintis, kuo svarbi beatifikacija, arkivysk. Teofilio Matulionio asmuo ir dvasinis vaidmuo Bažnyčiai šiandien, pakvietė dalytis, plėtoti iniciatyvas, įsitraukti Kauno kunigų seminariją, VDU Katalikų teologijos fakultetą. Pasak ganytojo, arkivysk. Teofiliaus misija Bažnyčioje dar nesibaigė, fiksuojami žmonių liudijimai apie būsimojo palamintojo užtarimą, turime rūpintis tolesne jo kulto sklaida.

Šia proga Kaišiadorių vyskupas įteikė Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos dekretą ir egzempliorių Postio super martyrio – beatifikacijos bylos atrinktų dokumentų rinkinį, kuris pateikiamas Apaštalų Sostui.

Antroje susirinkimo dalyje, pagal institucijų, parapijų bei rektoratų duomenis, arkivyskupas Lionginas Virbalas apžvelgė Kauno arkivyskupijos statistinę, sielovadinę bei finansinę padėtį 2016 metais. Apžvalgoje minėta, jog Kauno arkivyskupijos teritorijoje gyvena apie 439 tūkst. gyventojų (Kaune 247 tūkst., tai yra 56 proc.). Praktikuojantys katalikai: Kaune ~ 30 proc., kitur ~ 27 proc. iš bendro gyventojų skaičiaus. Sekmadienio Mišiose iš jų dalyvauja – Kaune ~ 9 proc., kitur ~ 5 proc.

Vėliau arkivyskupas apžvelgė svarbiausius praeitų metų arkivyskupijos bendruomenės įvykius, renginius. Gailestingumo jubiliejaus metais kartu minėjome arkivyskupijos 90-metį, buvo surengtas simpoziumas sielovadai aptarti. Nemažai žmonių pasiekė kurijos renginiai. Beveik 6 tūkst. žmonių šventė 2016 m. Šv. Valentino dieną KITAIP (dar apie 20 tūkst. ją stebėjo per televiziją LRT „Kultūros“ kanalu); per 350 parapijų darbuotojų dalyvavo ugdymo seminaruose bei rekolekcijose; 2/3 savaitgalių buvo užimti naujajame Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre, kuris per metus priėmė apie tūkstantį žmonių (43 grupes). Arkivyskupas džiaugėsi, jog nemažėja piligrimų Šiluvoje, ypač per didžiuosius atlaidus. Jono Pauliaus II namuose Šiluvoje per metus apsistoja apie 3,5 tūkst. žmonių, čia priimami ir piligrimai iš kaimyninių kraštų.

Apžvelgdamas kurijos institucijų veiklą, arkivyskupas pristatė svarbiausias jų darbo sritis. Šeimos centro veikloje išskyrė sužadėtinių ir jų rengėjų ruošimą, Carito – naująsias programas (pvz., Vaiko gerovės instituto ir Užsieniečių integravimo); Katechetikos centras rūpinasi 171 tikybos mokytojo ir 100 katechetų dalykiniu ir dvasiniu augimu; Jaunimo centro veikloje pastebėtas augantis jaunimo komandų apsilankymo mokyklose ir (ne tik Kauno arkivyskupijoje) poreikis, sykiu jaunimo programose skiriama dėmesio ir maldos gyvenimui ugdyti; Jono Pauliaus II piligrimų centras organizavo keliones Lietuvoje ir užsienyje (daugiau kaip tūkstančiui piligrimų); šis centras yra subūręs apie 150 jaunųjų savanorių. Pranešime buvo aptarta ir katalikiškų mokyklų, VDU Katalikų teologijos fakulteto ir kt. veikla.

Arkivyskupas pasidžiaugė vyrų ir moterų vienuolijų indėliu į arkivyskupijos gyvenimą. Seserų vienuolių, įsikūrusių 21 namuose, tarnauja beveik 180, vyrų vienuolių – iš keturių vienuolijų.

Arkivyskupijoje tarnauja 114 diecezinių kunigų, 19 kunigų vienuolių. Pagal amžiaus vidurkį daugiausia yra 40 ir vyresnio amžiaus kunigų. Kauno kunigų seminarijoje studijuoja 20 seminaristų, iš jų 10 yra Kauno arkivyskupijos. Tikimasi, jog birželį keliems seminaristams bus suteikti diakonų šventimai. Kauno kunigų seminarija šiemet šventė 150 metų gyvavimo sukaktį, joje nuolat rūpinamasi visapusišku klierikų ugdymu, praktika įvairiose sielovados aplinkose (parapijose, kalėjimuose, akademinėse bendruomenėse ir pan.). Nuolatinį diakonatą šiemet baigs 6 pasauliečiai vyrai, jų šventimai numatomi per Arkivyskupijos globėjo dieną birželio 24-ąją, vėliau jie įsitrauks į diakoninį tarnavimą ir liudijimą savo arkivyskupijoje bei Lietuvos kariuomenės ordinariate.

Aptardamas sielovadinius patarnavimus, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog jų skaičiai panašūs į pernykščius: ženkliau padaugėjo sutvirtinamųjų, tačiau gerokai mažiau palaidojama ir žymiai mažiau suteikiama Ligonių patepimo sakramento. Ganytojas prašė kunigų atkreipti į tai dėmesį, ypač pabrėžė asmeninį kontaktą su parapijų žmonėmis, jų lankymą namuose ir kt.

Konferencijoje taip pat pristatytas parapijų, institucijų finansinės padėties apžvalgos, pajamos ir išlaidos, projektinė veikla (2016 m. Kauno arkivyskupijos sielovados ir finansų  statistinė apžvalga >>). Iš tolesnių arkivyskupijos planų ir darbų apžvalgoje pristatytas svečių namų statybos Palangoje projektas, optimalesnis turimo nekilnojamojo turto panaudojimas, ieškant daugiau galimybių sielovadinei veiklai plėtoti bei remti.

Konferencija užbaigta malda ir pietumis kurijoje. Kovo 8 dieną arkivyskupijos kunigai rinksis į išvažiuojamąją konferenciją ir lankysis Kaišiadoryse, keliaus garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune