Atsinaujinimo diena Kaune „Šventosios Dvasios cunamis“ (2017 04 23)
Paskelbta: 2017-04-26 09:00:47

Nuotraukos „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės

„Apaštalų darbai duoda pavyzdį, kokią turi būti Bažnyčia šiandien“, – sakė viešnia iš JAV, Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Vatikane Doktrininės komisijos pirmininkė dr. Mary Healy balandžio 23 d. Kaune, Atsinaujinimo dienoje, minint charizminio atsinaujinimo 50-metį. Iš vakaro, balandžio 22 d., dr. Healy dar dalyvavo charizminėje konferencijoje „Šventoji Dvasia įgalina mus naujam gyvenimui ir misijai“, kuri taip pat vyko Kaune.

Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ surengta Atsinaujinimo diena Dievo Gailestingumo sekmadienį vyko pilnutėlėje VDU Didžiojoje salėje, o tarp jos dalyvių buvo daug jaunimo. Šventosios Dvasios cunamis, galinga priešprieša sekuliarizmo vėjams, su naujais ženklais ir stebuklais, atrodo, jau plūsta į jaunų žmonių gyvenimą Lietuvoje: jaunoji karta šioje Atsinaujinimo dienoje karštai liudijo savo įtikėjimą, su tuo atsiradusį norą melstis, šlovinti, savo malda tarnauti kitiems.

„Prašykime Šventosios Dvasios galybės“

„Kristus prisikėlė! Aleliuja!“ – džiugiai sveikino visus konferenciją Dvasios cunamis prieš sekuliarizmo cunamį pradėdama dr. Mary Healy, beje, su džiaugsmu sakiusi, jog nėra geresnės vietos pasaulyje švęsti Dievo gailestingumo sekmadienį, kaip Lietuva.

Su tokiu pat džiaugsmu viešnia kalbėjo apie viltingus laikus Bažnyčioje, kai pasauliečiai yra labai aktyvūs, daugiau veikia charizmos, katalikai nori pažinti Šventąjį Raštą, vyksta evangelizacija.

Tačiau gyvename neramiais laikais. Pasak vieno Vašingtono kardinolo, viską pakeliui naikina sekuliarizmo cunamis. Didelė dalis visuomenių yra nusigręžusi nuo Dievo šviesos, nebelieka gyvybės, kitų esminių krikščioniškųjų vertybių supratimo. Šv. Jonas Paulius II tai vadina mirties kultūra. Giliausia šių laikų žaizda, pasak dr. Healy, – kad žmonės nežino, apie juos mylintį Tėvą, kad šiuo atžvilgiu esam Dvasios našlaičiai. Vyksta dvasinė kova už sielas, dėl to Bažnyčia, kaip karo lauko ligoninė, pasak popiežiaus Pranciškaus, pašaukta nešti viltį. Bažnyčia kviečia, o pats Viešpats apginkluoja naujosios evangelizacijos derliui.

„Vis dėlto jo rezultatai vidutiniški“, – sakė viešnia, atkreipdama dėmesį į 35 metus bandomą vykdyti naująją evangelizaciją, tačiau jai tebereikia tokio proveržio, kaip ankstyvosios krikščionybės laikais. Bažnyčia tada sparčiai plito, nors Kristaus mokiniai buvo žiauriai persekiojami. Apaštalų darbai duoda pavyzdį, kokia turi būti Bažnyčia šiandien.

„Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“, – akino žvelgti į Šventąjį Raštą (Lk 24, 49) viešnia kuri, be to, yra ir popiežiaus Biblinės komisijos narė, atkreipdama dėmesį Šventosios Dvasios krikštą. Jėzaus krikštas Jordane buvo patepimas Jo misijai: „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams <...> (Lk 4, 18). Taip buvo įgalinta Jėzaus žmogystė – nuo tos akimirkos Jėzus pradėjo galingai veikti Šventosios Dvasios galybėje.

„Ir mums Šventosios Dvasios krikštas yra krikščioniško gyvenimo ir misijos pamatas“, – kalbėjo dr. Healy. Pasak jos, Jėzaus misija yra ir Jo mokinių misija – eiti ir skelbti Dievo karalystę ženklais ir stebuklais. Taip prieš sekuliarizmo cunamį stoja Šventosios Dvasios galybė su Jos dovanomis, charizmomis Bažnyčioje.

„Viešpats nori taip pripildyti mus Šventosios Dvasios, kad netvertume savyje“, – tikino viešnia. Sakydama, jog ši misija negalima vien savo jėgomis, bet įmanoma su Šventosios Dvasios patepimu, ji atkreipė dėmesį į Kristaus mokinius. Pvz., apaštalas Petras, iš pradžių pilnas baimės ir išdidumo, vėliau taip užsidegė, jog ėjo skelbti apie Jo meilę tūkstančiams. Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos Vatikane Doktrininės komisijos pirmininkė drąsino visus prašyti Šventosios Dvasios – prašyti jos dar daugiau, nei jau esame gavę, sakyti tikrą ir visišką „taip“ Jėzui, kuris kiekvienam turi tokį planą, kokio net neįsivaizduojame.

„Dievas žadina naują kartą“

„Vis esame patyrę Šventosios Dvasios veikimą, bet visi galime prašyti jos daugiau“, – sakė ir dr. Valdas Mackela antrojoje konferencijoje Šventosios Dvasios malonė trečiajam tūkstantmečiui po maldos su Šventuoju Raštu, į kurią Atsinaujinimo dienos dalyvius salėje pakvietė „Gyvieji akmenys“.

Per Sekmines, kaip minėta šioje konferencijoje, visi gavo Šventąją Dvasią, ir Bažnyčia sako, jog ta malone visi turime dalytis, perduoti kitiems. Dr. Mackela paliudijo, kaip Šventosios Dvasios pripildymas keičia gyvenimą, paskatina melstis už žmones, kur jie gausiai susirenka, prašyti Dievo karalystės atėjimo į tas vietas, kuriose lankomės. Jo manymu, pastaruoju metu vyksta panašus kaip 1990 metais Dvasios proveržis Lietuvoje (tai liudija, pvz., ALFA savaitgalių stebuklai).

„Dievas žadina naują kartą – ateičiai, kad Dievo karalystė plistų Lietuvoje ir pasaulyje“, – tikino dr. Mackela, pavadindamas tai prabudimu, kaip apaštalų laikais. Tai, kas prasidėjo sulig charizminio atsinaujinimo pradžia prieš 50 metų, nesibaigia sulig viena karta. Ženklai ir stebuklai, pasak dr. Mackelos, šiandien ypač vyksta per jaunus žmones.

„Aš noriu būti Kristaus!“

Tai čia pat paliudijo į sceną pakviesti keli jaunuoliai – Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijos Užtarimo maldos grupės nariai. „Per metus laiko gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis“, „Aš noriu būti Kristaus!“, – su neįtikėtinu nuoširdumu ir atvirumu sakė jie, pasidalydami asmeniškais liudijimais, kaip, lig tol gyvenę pasaulio dvasia, pasikeitė pripildyti Šventosios Dvasios. Jauni šių laikų Kristaus mokiniai džiaugsmingai ir įkvėptai pasakojo apie atsiradusį begalinį troškimą šlovinti, melstis už kitus žmones (kalbėjo ir apie galimus fizinius pagijimus). Jaunuoliai tikino patiriantys meilę, kurios, pvz., nebuvo išgyvenę 20 metų nuo vaikystės. Dievo meilės suvokimas suteikė saugumo jausmą. Pasikeitė viskas – jų mąstymas, žvilgsnis į kitus. Jaunuoliai sakė, jog Dievo malonė keičia tuos žmones, prie kurių Jis prisiliečia. Atsivertus jiems niekada nebekilo abejonių dėl Dievo veikimo.

„Ramybė jums!“

Po pietų Atsinaujinimo dienos dalyviai buvo pakviesti į charizminį susirinkimą „Šventosios Dvasios proveržis“, kuriame dalytasi liudijimais, kalbėjo dr. Benas Ulevičius (VDU KTF), Rūta Šalaševičienė („Gyvieji akmenys“) ir kiti.

„Kokią nuostabią šventę išgyvename! Šiandien Dievo gailestingumo sekmadienis. Šiandien jis mums kiekvienam dovanojamas, kad nušvistų širdys džiaugsmu, paguoda, Dievo artumu. Tų dalykų taip ilgimės, jie taip reikalingi, kad atgytų mūsų tikėjimo galios, ryšys su Viešpačiu“, – su Kristaus ramybės palinkėjimu į visus kreipėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas, pradėdamas sekmadienio Eucharistiją.

„Charizminis atsinaujinimas Bažnyčioje – dovana pasauliui“, – sakė vysk. Kęstutis vėliau savo homilijoje. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Šventosios Dvasios išsiliejimą pirmieji patyrė studentai ir dėstytojai Pensilvanijoje, kurie visai paprastai tiesiog prašė: „Ateik, Šventoji Dvasia!“ Nuo tada viskas pasikeitė jų gyvenime. Dievo artumo patirtis, ramybė, gailestingumas, tikėjimo sustiprėjimas, galia nešti jį kitiems – tai Šventosios Dvasios veikimas ir Jos dovanos Sekminių nuotaikos paliestiems žmonėms. Vysk. Kęstutis kalbėjo, jog tai sykiu yra ir misija – būti šios ramybės apaštalais, Šventosios Dvasios dovanų skleidėjais.

Kita Atsinaujinimo diena planuojama spalio 16 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune