Per Sekmines konsekruota Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia (2017 06 04)
Paskelbta: 2017-06-05 13:30:00

Nuotraukos – ŠVENTOSIOS DVASIOS parapijos

Džiaugiuosi kartu su jumis ir dėkoju Dievui už šią dieną“, – sakė arkivyskupas Lionginas Virbalas, birželio 4 d., per Sekmines, konsekravęs Šventosios Dvasios parapijos bažnyčią.

Šiai šventei parapija skyrė trijų dienų programą su Švč. Sakramento adoracija, parapijos Atsinaujinimo diena „Ten, kur Bažnyčia, ten ir Dvasia“. Išvakarėse bemaž 80-čiai jaunuolių Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą, o gegužę Pirmąją Komuniją priėmė daugiau kaip 200 vaikų. Ši viltinga parapijos ateitis ir gyva dabartis buvo minėta klebono ataskaitoje, pristatant gyvą bendruomenės gyvenimą ir bažnyčios statybos istoriją Sekminių sekmadienį ją aplankiusiam ir bažnyčią konsekravusiam Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginiui Virbalui.

 

Konsekracijos iškilmėse dabartinį parapijos kleboną kun. Žydrūną Paulauską, ilgametį buvusį kleboną mons. Lionginą Vaičiulionį, brolius kunigus, džiugiai švęsti susirinkusią gausią parapijos bendruomenę ir jos svečius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Su ganytoju drauge dalyvauti konsekracijoje ir švęsti Sekminių liturgijos atvyko kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti miesto parapijų kunigai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Savo homilijoje arkivyskupas Lionginas dėkojo parapijos klebonui, visiems joje tarnavusiems kunigams, taip pat bažnyčios projektuotojams, statybininkams ir visiems, dėl kurių tarnystės, darbo ar aukos šiandien parapija švenčia ypatingą šventę – savo bažnyčios kaip regimo Kristaus tikėjimo ženklo konsekravimą. Ypatingos – šventovės – erdvės, pasak ganytojo, labai reikia šiandienos žmogui, šiais laikais, kai prisidengiant žmogaus laisve Dievo vardas nutylimas, religija paverčiama tik asmeniniu pamaldumu, o tikėjimas stumiamas iš viešumos.

„Bažnyčia yra bendruomenės susirinkimo vieta. Pats pastatas reikalingas, bet jo nepakanka. Juk svarbiausia žmonės. Jei jų nebūtų, nereikėtų ir regimo plytų pastato. Regima bažnyčia ženklina, kad čia buriasi katalikai. Bažnyčios gimimo diena – Sekminės, kai apaštalai kartu su Jėzaus Motina Marija buvo pripildyti Šventosios Dvasios. Bažnyčia jau buvo tuo metu, nors dar neturėjo išskirtinio pastato susirinkti“, – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog Šventoji Dvasia suburia žmones, juos įkvepia ir perkeičia. Ganytojas palinkėjo, kad parapijoje Dievo Dvasia toliau veiktų, drąsintų, kad ši parapija būtų tarsi Šventosios Dvasios buveinė, jos starto aikštelė, iš kurios Ji pasiektų ne tik Šilainių, bet ir viso miesto žmones.

Po homilijos, visiems sugiedojus Visų Šventųjų litaniją, arkivyskupas iš pradžių konsekravo altorių patepdamas šventąja Krizma, vėliau keturių kryžių patepimu konsekruota visa bažnyčia. Nuo užkurto aukuro ant altoriaus Dievo garbei pasklido smilkalai, o jais buvo pasmilkyti ir visi liturgijos dalyviai. Bendruomenės džiaugsmą ir padėką Dievui išreiškė darniai ir skambiai giedojęs parapijos choras.

Liturgijos pabaigoje, arkivyskupui suteikus visiems ganytojiškąjį palaiminimą, visi dalyvavę dvasininkai pasirašė bažnyčios konsekracijos aktą.

Šventosios Dvasios parapija – pirmoji Šilainių mikrorajone. Jos bendruomenės kūrimo pradžia sutapo su pirmaisiais Nepriklausomybės žingsniais. Iš pradžių bendruomenės susirinkimams ir maldai 1994 m. buvo pastatyta koplyčia. 1997 m. buvo pašventintas kertinis bažnyčios akmuo. Bažnyčios statybos ir įrengimo darbai užbaigti pastaraisiais metais.

Apie šventę daugiau žr. ir parapijos tinklapyje >>

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune