Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta sielovados situacija mieste (2018 02 08)
Paskelbta: 2018-02-09 13:13:27

Vasario 8 dieną Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje aptarta sielovadios situacija mieste. Konferencijoje dalyvavo parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai, Kauno I dekanato Carito vadovė Onutė Virbašiūtė ir Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė.

Konferencija pradėta bendra Valandų liturgijos Dienine malda, po kurios Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius pristatė dekanato institucijų vadovus. Carito reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė informavo, kad Caritas veikia 11-oje parapijų, čia darbuojasi per 100 darbuotojų ir 682 savanoriai. Buvo aptartos vykdomos karitatyvinės veiklos, pristatyti ir aptarti bendradarbių mokymai. O. Virbašiūtė dėkojo parapijoms už bendradarbiavimą. Pasak jos, juk ir pagrindinė žinia apie karitatyvinę veiklą žmones pasiekia būtent per parapijas.

Vėliau kalbėjusi Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė informavo, kad, 2017 metų duomenimis, per 58 proc. Kauno miesto moksleivių yra pasirinkę tikybos pamokas. Tiesa, kai kuriose mokyklose vedamos dorinio ugdymo pamokos. Kauno I dekanato tikybos mokytojų metodinis centras organizuoja renginius, kursus mokytojams, rekolekcijas, renka statistinius duomenis. N. Kulėšienė susirinkusiems trumpai pristatė pamokų modulius. Kauno I dekanato tikybos mokytojų metodinis centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis dekanato institucijomis. Prelegentė taip pat pažymėjo, kad rengimas sakramentams Kauno mieste vyksta pagal arkivyskupijoje patvirtintas programas. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu Kauno miesto mokyklose tikybos pamokų metu sudaromos galimybės studentams atlikti praktiką.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pažymėjo, kad jaunimo vadovai šiuo metu darbuojasi visose  miesto parapijoje. Apžvelgdama paėjusius metus, A. Grigaitytė akcentavo, jog daugiausia dėmesio pernai buvo skirta Lietuvos jaunimo dienoms, kuriose iš mūsų arkivyskupijos dalyvavo 704 dalyviai ir savanoriai. Rengiantis šiam renginiui Kauno mieste buvo aplankytos 26 mokyklos. Pernai Jaunimo centro komanda vedė 15 lytiškumo ugdymo rekolekcijų sutvirtinamiesiems, 14-oje mokyklų buvo vedamos lytiškumo ugdymo pamokos. A. Grigaitytė susirinkusiems trumpai pristatė ir arkivyskupijos Jaunimo centro biudžetą, kurio didžioji dalis lėšų yra gaunama iš užsienio fondų. Taip pat prie jaunimo veiklos ženkliai prisideda ir arkivyskupijos kurija, Kauno miesto parapijos. Dalis lėšų surenkama renginių metu. Jaunimo centro vadovė pristatė ir artėjantį renginį „Srovės nešami”, į kurį jaunimas planuoja atvykti iš visos Lietuvos. Šiais metais taip pat toliau bus organizuojami mokymai jaunimo vadovams, lankomos parapijos. Baigdama A. Grigaitytė palinkėjo visiems vaisingo abipusio dialogo.

Pabaigoje aptarti einamieji klausimai. Konferencija baigta bendrais pietumis.

Kun. Nerijaus PIPIRO informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune