Kauno I dekanato kunigų konferencija – apie Suaugusiųjų katechumenato programą (2018 04 24)
Paskelbta: 2018-04-25 10:41:03

Balandžio 24 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija tema „Suaugusiųjų krikšto katechumenato vykdymas parapijose“. Joje dalyvavo Kauno miesto parapijų ir rektoratų klebonai, rektoriai, kunigai bei arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas doc. dr. Artūras Lukaševičius.

Bendrai Valandų liturgijos (Dieninei) maldai pradžioje ir visai konferencijai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Dekanas priminė, kad suaugusieji, besirengiantys ikrikščioninimo sakramentams, turi būti išklausę Katechumenato programą. Jos pristatyti monsinjoras pakvietė Katechetikos centro vadovą A. Lukaševičių.

A. Lukaševičius susirinkusiuosius informavo, kad Katechumenato programa mūsų arkivyskupijoje vyksta jau ne vieną dešimtmetį. Šiuo metu ją rengia Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla. Programa trunka apie devynis mėnesius ir yra skirta besirengiantiems Įkrikščioninimo sakramentams, taip pat ir tiems, kurie nori pagilinti tikėjimo žinias.

Prelegentas trumpai pristatė programos tikslus ir uždavinius, aptarė pagrindines temas. Programoje ne tik išdėstomos tam tikros temos, bet ir daug dėmesio skiriama asmeninėms dalyvių įžvalgoms, diskusijai. Konferencijos dalyviai kunigai turėjo galimybę praktiškai apsvarstyti vieną iš temų.

Katechumenato programa kartu suskirstyta ir į tam tikrus laikotarpius. Siekiant geriau pasirengti Įkrikščioninimo sakramentams, labai svarbios yra ir pamaldos katechumenato metu. Pamaldomis katechumenai pradeda pasirengimo priimti Įkrikščioninimo sakramentus laikotarpį. Vėliau vyksta vadinamosios ištyrimo, vardų įrašymo apeigos. Prelegentas trumpai pristatė ir aptarė šias apeigas, kurioms paprastai vadovauja kunigas.

Kartu buvo pristatytos ir metodinės priemonės šiai programai rengti atskirose parapijose. Kunigai buvo kviečiami savo parapijose organizuoti programą siekiant, kad suaugusieji kuo geriau pasirengtų Įkrikščioninimo sakramentams.

Konferencijos pabaigoje  buvo išsamiai kalbama apie popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, aptarti einamieji klausimai, o jos darbas užbaigta bendrais pietumis.

Kun. Nerijus PIPIRAS

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune