In memoriam PETRAS KIMBRYS (1948–2018)
Paskelbta: 2018-04-25 16:25:50

Balandžio 21 d. pas Viešpatį iškeliavęs Petras Kimbrys – kultūrologas, redaktorius, vertėjas, vienas autoritetingiausių ir įtakingiausių Nepriklausomos Lietuvos kultūros veikėjų, pirmasis visuomenės, politikos, kultūros ir religijos žurnalo Naujasis židinys-Aidai redaktorius ir vienas jo steigėjų, nenuilstantis Lietuvos kultūros kultūrintojas, išugdęs kelias generacijas žurnalistų, vertėjų, redaktorių, politikų, menotyrininkų ir kitų profesijų iškilių atstovų. Kimbrys yra išvertęs ir suredagavęs kelias dešimtis knygų, tarp jų – fundamentalių akademinių veikalų, kurie esmingai prisidėjo prie šalies intelektualinės kultūros augimo, kalbos kultūros ugdymo. Kimbrys – Šventojo Rašto lietuviškojo leidimo specialusis redaktorius, be kitų dalykų gilinęsis į Biblijos vardų adaptavimo problemas, nušvietęs šį klausimą straipsniuose. Kimbrys buvo plačiai žinomas ir gerbiamas humanitarų aplinkoje, jo nuomonės visuotinai paisyta, ja remtasi, suredagavęs daugybę originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų, Jono Pauliaus II tekstų vertėjas.

Sovietmečiu Kimbrys įsitraukė į disidentinę veiklą, buvo persekiojamas KGB, jam neleista baigti aukštojo mokslo (nuo 1965 m. studijavo tuometiniame Kauno politechnikos institute), dėl tos pačios priežasties keletą metų buvo priverstas dirbti atsitiktinius darbus. 1978 m. priimtas į tuometinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų ir įsitraukė į Čiurlionio kūrybos tyrimus, tačiau darbą muziejuje derino su antisovietine veikla. 1973–1987 m. jis buvo pogrindžio leidinių Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Aušra, Viltis, Pastogė bendradarbis, aktyviai platino draudžiamą spaudą, todėl 1986 m. muziejaus vadovybė SSRS saugumo tarnybos reikalavimu buvo priversta jį iš darbo atleisti. Iki 1989 m. Kimbrys buvo bedarbis, jo namuose vyko kratos, grėsė areštas. Nuo 1989 m. Kimbrys įsitraukė į veiklą katalikiškoje žiniasklaidoje – dirbo žurnalo „Katalikų pasaulis“ redakcijoje, rengė radijo laidas, tarp kitų – „Laisvosios Europos“ ir Vatikano radijo programoms. 1991–1999 m. jis buvo žurnalo Naujasis židinys-Aidai vyriausias redaktorius, paraleliai redagavo ir vertė knygas – ši veikla tapo pagrindinė, perdavus žurnalo leidybą jaunesnei kartai. Kimbrys reiškėsi įvairiose humanitarinės kultūros srityse. Tai ir Bažnyčios istorija, ir biblistika, ir dailės istorija, ir filosofija, ir hagiografija, ir klasikinė bei lietuvių filologija, Lietuvos istorija, onomastika, leidybos istorija, religijotyra, tekstologija, teologija, terminologija, vertimo teorija ir praktika, spaudos ir radijo žurnalistika.

Dirbdamas M. K. Čiurlionio muziejuje parengė Mykolo Žilinsko kolekcijos katalogą, paskelbė straipsnių Lietuvos taikomosios dailės ir M. K. Čiurlionio kūrybos tematika. Kimbrys parašė filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“ (1995 m.), parengė „Biblijos vardų adaptavimo principus“ (kartu su kt., 1997 m.) ir sudarė „Biblijos vardų žodyną“ (2000 m.).

Platų jo interesų spektrą atspindi visuomeninė veikla, kuri, kol leido greitai prastėjusi sveikata, įgijo griežtesnę institucinę išraišką. Tarp kitų pareigų Kimbrys buvo Lietuvos Biblijos draugijos Direktorių tarybos narys (1992–2001), Lietuvos radijo ir televizijos ir radijo valdybos narys (1993–1996), Ateitininkų federacijos Tarybos narys (1997–2010), Ateitininkų federacijos Tarybos pirmininkas (2000–2002), Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo tarybos narys (2001–2003), Ateitininkų federacijos Tarybos pirmininkas (2006–2010).

2000 metais Petras Kimbrys apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (dab. LDK Gedimino ordino Riterio kryžius); Bažnyčios kronikos fondo 2000-ųjų krikščionybės jubiliejaus metų premija; 2011 metais jam įteikta literatūros redaktoriaus premija Auksinė lupa, simbolizuojanti kruopštų redaktoriaus darbą; 2017-aisiais – LR Kultūros ministrės jam įteikta Bronio Savukyno premija.

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune