Šlovinimo vakaras Kaune su malda už popiežių Pranciškų (2018 04 26)
Paskelbta: 2018-04-27 10:23:54

Nuotrauka – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Balandžio 26 dieną Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje vyko pirmasis atnaujinto ciklo šlovinimo vakaras „Už Kauno miestą ir tave“.

Šie vakarai skiriami melstis už miestą, jo gyventojus, Šventosios Dvasios malonėje ir su jos dovanomis rengtis ypatingam Kauno įvykiui – popiežiaus Pranciškaus apsilankymui rugsėjo 23 d. Vakarus rengia arkivyskupijos kurija, Kunigų seminarija ir broliai pranciškonai.

Pirmąjį vakarą Prisikėlusį Kristų šlovino, Šventosios Dvasios atėjimo meldė „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė su nemažu būriu kauniečių, prisijungusiu prie šlovinimo maldos ir adoracijos. Švenčiausiąjį Sakramentą adoracijai išstatė kun. Andrius Končius.

„Šis laikas – prie Jėzaus. Kad Jis labiau mumyse apsigyventų. Kad Šventoji Dvasia būtų tarp mūsų ir galėtume eiti daryti Dievo darbų žmonėms “, – sakė seminarijos dvasios tėvas kun. Andrius, atvykęs į vakarą drauge su seminaristais.

Tik vienintelis Jėzus yra išgelbėjimas miestui, kiekvienam jo žmogui, mūsų šaliai, pasauliui – taip kvietė į maldą už Kauną „Gyvųjų akmenų“ šlovintojai. Šį vakarą malda buvo užtarti miesto vadovai, valdininkai, visi, tarnaujantys Kaune žmonių gerovei ir saugumui. Melstasi už arkivyskupiją, sielovados darbą, už kiekvieną žmogų, kad Šventoji Dvasia gydytų ir laisvintų, kad kiekvienas būtų Jėzaus prisikėlimo liudytojas.

Šį vakarą ypatinga malda skirta popiežiui Pranciškui – kad Dievas laimintų jo troškimą mus aplankyti, duotų jėgų apaštališkajai kelionei Baltijos šalyse apsilankant ir Kaune.

Šlovinimo vakaro dalyviai, dauguma jaunų žmonių, turėjo galimybę atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu. Jiems patarnavo kun. Andrius Končius ir kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Šie vakarai Šv. Jurgio bažnyčioje rengiami paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais ir vyks iki rugsėjo mėnesio.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune