Pas Viešpatį iškeliavo kun. Petras PETRAITIS (1955–1981–2018)
Paskelbta: 2018-05-08 13:46:42

 

 A†A KUNIGAS PETRAS PETRAITIS
(1955–1981–2018)

2018 metų gegužės 7 dieną, eidamas 63-iuosius metus, Kėdainiuose mirė Krakių parapijos rezidentas kunigas Petras Petraitis.

Kunigas Petras Petraitis gimė 1955 metų rugsėjo 26 dieną Pakruojo rajone, Žeimelio apylinkėje, Geručių kaime valstiečių šeimoje. Jis buvo vienintelis vaikas šeimoje, gimęs tėvams jau esant pagyvenusiems. Pakrikštytas buvo Žeimelio bažnyčioje 1956 metų birželio 24 dieną. Atrodo, kad šeima glaudesnio ryšio su religija nepalaikė, nes kitus įkrikščioninimo sakramentus Petras priėmė pats sąmoningai, būdamas jau septyniolikos metų.

1963 metais Petras pradėjo lankyti Geručių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Žeimelio vidurinėje mokykloje. Baigęs ją 1974 metais, dirbo statybininku vietiniame kolūkyje kartu su savo tėvu. Nuo karinės tarnybos buvo atleistas dėl silpnos sveikatos.

1976 metais Petras Petraitis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigė ją 1981 metais. Mokydamasis seminarijoje, nepasižymėjo ypatingais gabumais, seminarijos vadovybės apibūdinamas kaip labai užsidaręs, bet drauge kuklus, draugiškas bei paklusnus seminarijos drausmei. Dėl melancholiško temperamento jis paprastai nerodydavo jokios ypatingos iniciatyvos, bet daugiau būdavo su kitais, paklusdamas jų vadovavimui. Ši būdo ypatybė tolesniame gyvenime tikrai ne visada pasitarnaudavo jo gerovei.

Diakonu Petras Petraitis buvo įšventintas Kauno arkikatedroje 1981 metų balandžio 5 dieną. Aktyvios diakono tarnystės jam atlikti neteko, nes pagal to meto sąlygas naujieji diakonai dar tęsė mokslą seminarijoje, diakonų pareigas atlikdami seminarijos bendruomenėje, atostogų metu gimtojoje parapijoje bei sekmadieniais arkikatedroje. Kunigu Petras Petraitis buvo įšventintas 1981 metų gegužės 31 dieną ir paskirtas Šiaulių Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Šiauliuose kunigas Petras dirbo beveik septynerius metus. Pastoracijoje buvo uolus ir darbštus, draugiškas su parapijiečiais, kurie jį dar po daugelio metų prisimindavo kaip nuoširdų ir kuklų kunigą. 1988 metų gegužės 23 dieną kunigas Petras Petraitis buvo paskirtas Bazilionų parapijos administratoriumi. Po dvejų metų, praleistų Bazilionuose, jis buvo perkeltas klebono pareigoms į Šaukoto ir Šiaulėnų parapijas. Tada dalis Bazilionų parapijiečių kreipėsi į tuometinį Kauno arkivyskupą kardinolą Vincentą Sladkevičių su prašymu palikti kunigą Petrą jų parapijoje. Išvardiję jo įdėtas pastangas, paminėję kunigo Petro nuoširdumą ir sąžiningumą, vis tiktai jie pripažino, kad savarankiškas jo darbas parapijoje prasidėjo nuo nemažų sunkumų.

Sudėtingi metai kunigui Petrui buvo ir klebonaujant Šiaulėnuose ir Šaukote. Uždaras jo būdas, gal ir apdairumo stoka neleido tinkamai pasirinkti artimesnės aplinkos žmonių. Pakako ir parapijiečių nepasitenkinimo, o pats kunigas Petras irgi jautėsi iki galo nesuprastas.

Po penkerių metų darbo Šiaulėnuose ir Šaukote kunigas Petras Petraitis buvo skiriamas Žemaitkiemio parapijos administratoriumi, tačiau ten taip ir nenuvyko. Pasikeitus aplinkybėms, 1993 metų liepos 19 dieną buvo paskirtas Šventybrasčio ir Apytalaukio parapijų administratoriumi. Ten dirbant labai susilpnėjo jo sveikata. 1998 metų pabaigoje pasiprašė išleidžiamas gydytis, o 1999 metų balandžio 6 dieną buvo paskirtas Kavarsko parapijos altaristu. Ten išbuvo tik pusę metų, tuomet buvo perkeltas į Kėdainių Šv. Juozapo parapiją rezidentu dekano priežiūroje, tačiau ir Kėdainiuose pabuvo tik porą mėnesių. 1999 metų gruodžio 9 dieną kunigas Petras Petraitis buvo paskirtas Krakių parapijos altaristu.

Į Krakes kunigas Petras taip pat nuvyko ne iš karto. Įsisenėjusios bėdos trukdė tinkamai įsipareigoti savo pašaukimo darbui. Prireikė net kelių arkivyskupo įspėjimų ir priminimų, kol galiausiai jis apsistojo šioje paskutinėje savo gyvenimo stotelėje. Gyvendamas Krakėse buvo globojamas vietos klebonų ir seserų kotryniečių, esant galimybėms patarnaudavo bažnyčioje. Pažymėtina, kad, nežiūrint problemų, su kuriomis jam tekdavo susidurti, kunigas Petras neliko abejingas savo kunigiškiems įpareigojimams, nors ir ne visuomet reguliariai, atlikdavo kunigams privalomas rekolekcijas.

Visiškai pašlijus sveikatai kunigas Petras buvo paguldytas į Kėdainių ligoninę. Priėmęs Ligonių sakramentus 2018 metų gegužės 7 dieną jis iškeliavo į amžinybę.

Kunigo Petro Petraičio žemiškieji palaikai pašarvoti Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gegužės 10 dieną 12 valandą, po kurių, paties pageidavimu, kunigas Petras Petraitis bus laidojamas Krakių bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune