Marijos diena Šiluvoje (2018 07 13)
Paskelbta: 2018-07-13 14:30:12

Liepos 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Į ją susirinko piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų. Piligriminę kelionę surengė Kauno I dekanatas. Šio dekanato kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo piligrimams klausyklose.

Pagrindinė iškilminga Eucharistija buvo švenčiama vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šiluvos piligrimus pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Eucharistiją koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas, kuris meldėsi šio radijo klausytojų, aukotojų intencijomis, bei dar beveik dešimt kunigų. Arkivyskupui patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras, vadovaujamas Dovilės Petraškienės.

Homiliją sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius darsyk atkreipė visų dėmesį į Dievo žodį, kuris tądien pasakojo, kaip kelionėje į Jeruzalę švęsti Velykų Marija ir Juozapas pasigenda savo Sūnaus Jėzaus. Ganytojas kalbėjo apie brangią tikinčiam žmogui Dievo artumą. Daugybė žmonių gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Dievą galima pamesti ne tik dėl tikėjimo žinių trūkumo, bet ir dėl nuodėmės. Žmogus, pametęs Dievą, atranda, kaip save pateisinti, pvz., teisinasi tuo, kad kunigai nuodėmingai gyvena, ar pan.

„Pametus Dievą, amžinybė bus nelaiminga“, – sakė arkivyskupas, kviesdamas ieškoti Dievo per nuoširdžią atgailą, tikėjimo pažinimą ir ugdymą. Malonė yra išgyventi Dievo artumą, suvokti, kad esame Jo įsūniai, įdukros. Be to, tikintieji turi būti geriausi savo valstybės piliečiai, gerai atliekantys savo kaip tėvų, piliečių pareigas.

Bendruomenine malda šiose pamaldose užtarti popiežius Pranciškus ir visa Bažnyčia, šeimos, kunigai, už kuriuos, ypač tarnystėje patiriančius sunkumų, popiežius kviečia melstis šį mėnesį.

Piligrimai Šiluvoje laukiami kasdien, o paskutinį mėnesio penktadienį, liepos 27 dieną, kviečiama atvykti į Ligonių dieną su Vidinio išgydymo pamaldomis >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune