Krūvandų koplyčios (Čekiškės parapijoje) įsteigimo 355 metų sukakties paminėjimas
Paskelbta: 2018-10-09 13:02:54

Nuotraukos – Roberto Koncevičiaus

Gaivų rudens šeštadienio rytą Krūvandų ir aplinkinių kaimų gyventojai, svečiai rinkosi paminėti Krūvandų koplyčios 355 metų sukakties.

Krūvandai – kaimas Vilkijos apylinkių seniūnijoje. Per kaimą teka Krūvandos upelis, Lazduonos intakas. Nuo seno čia gyvas padavimas apie šioje vietovėje vykusias kautynes su švedais. Pasakojama, kad vyko atkaklios ir kruvinos kautynės,  kraujas liejosi upeliais. Iš čia ir vietovės pavadinimas – Krūvandai.

1663 m. vietos gyventojai savo lėšomis pasistatė medinę koplyčią, kuri yra Čekiškės parapijos teritorijoje. Koplyčia amžių būvyje buvo griauta ir vėl atstatyta. Prie koplyčios buvo įkurtos ir kaimo kapinės. Skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ sovietmečiu bandyta sunaikinti, tačiau drąsių vietos gyventojų dėka ji išsaugota ir 1998 metais restauruota bei pastatyta Krūvandų kapinėse.

Po šventų Mišių, kurias aukojo kunigai Evaldas Vitulskis, Vaidas Bartkus (buvę koplytėlės klebonai) ir Čekiškės Šv. Trejybės parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, dar kartą atnaujintą skulptūrą „Kristus, nešantis kryžių“ atidengė Kauno rajono mero pavaduotojas Jonas Gurskas, klebonas kun. Gintautas Kabašinskas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Krūvandų bendruomenės atstovas Arūnas Maliukevičius. Skulptūrą pašventino kun. Vaidas Bartkus. Trumpai apie skulptūrą, jos atsiradimą papasakojo kraštotyrininkas Antanas Vaičius.

Koncertinėje dalyje klausėmės Garliavos meno mokyklos auklėtinių ir jų mokytojų programos, Kauno valstybinio choro artisto Roberto Koncevičiaus ir Ramunės Geštautienės atliekamų kūrinių. O kartu su Vilkijos neįgaliųjų sąjungos „Viltis“ ansamblio „Vilkynė“ nariais susirinkusieji dainavo lietuvių liaudies dainas. Po koncerto Krūvandų bendruomenė visus pakvietė pasivaišinti agapėje ir pabendrauti.

Teksto autorė – kultūrinės veiklos organizatorė Loreta Maliukevičienė

Čekiškės parapijos informacija

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune