Rugsėjo 1-osios pamaldos Jonavos r. Bukonių pagr. mokyklos bendruomenei
Paskelbta: 2014-09-04 20:25:30

„Viešpatį aš garbinu, man patinka Jam giedoti!“ Tokiais giesmės žodžiais pasitiko būrelis jaunųjų giesmininkų su jiems gitara pritariančiomis aštuntoke Justina ir tikybos mokytoja į Jonavos rajono Bukonių Šv. arkang. Mykolo bažnyčią rugsėjo 1-ąją besirenkančius šalia esančios pagrindinės mokyklos mokinius, mokytojus ir tėvelius. Po iškilmingos naujų mokslo metų atidarymo programos mokyklos salėje ir pirmosios pamokos klasėse čia bene pirmą kartą buvo suorganizuotos pamaldos. Jomis prašyta naujiems mokslo metams Dievo palaimos ir Jo globos, nes nemažai  vaikų čia lanko tikybą. Be to, ši mokykla šiais metais išgyvena naują įvykį – prie jos prisijungė darželis, tad dėmesio, net ir antgamtinio, reikia dar didesniam būriui vaikų.

Bukonių parapija jau trisdešimt metų neturi savo nuolat reziduojančio klebono. Pastaraisiai metais ją aptarnauja kunigai iš Jonavos. Taigi iš keleto jų giliausiai savo apaštalavimo pėdas parapijoje yra įmynęs Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius. Jis esti ir dažniausias miestelio pagrindinės mokyklos svečias, yra aplankęs parapiją, viešėjęs daugelyje šeimų ir taręsis su jomis dėl vaikų sakramentinio gyvenimo. Vaikai ypač yra pamilę šį jauną kunigą.
Taigi ir šį kartą kunigas mielai atvyko į bažnyčią. Po įžanginės giesmės bei tikybos mokytojos pristatytos pamaldų eigos, lydint gitaros akordams ir giesmei, prašant Jėzų ateiti, ant žvakelių šviesa spindinčio altoriaus jis atnešė Švč. Sakramentą. To tylios maldos dėmesys buvo nukreiptas į išdalytus tekstus. Visi susirinkusieji turėjo progos dviem chorais pagal suolų eiles pasimelsti Biblijos psalmių tekstais, tarsi valandų liturgijoje. 33-oji psalmė prasidėjo, o 15-oji psalmė pasibaigė bendru tarsi mažon kaimo bažnytėlėn kukliai susirinkusios tautos pažadą išreiškiančiu atliepu: „Vaikščiosiu, Viešpatie, Tavo šviesos tiesoje.“

Šios susirinkusios Dievo tautos vardu kunigas perskaitė specialiai parašytą bendruomeninę maldą, o po jos visi garsiai meldėsi „Tėve mūsų“. Vėliau mokiniai garsiai choru perskaitė „Mokinio maldą“, prašydami palaiminimo šiems metams, Šventosios Dvasios. Mokiniai meldėsi: „Duok man gerų mokytojų, kad galėčiau jais sekti ir juos gerbti. Duok gerų bičiulių ir saugok mane nuo blogų draugų. Laimink mano klasę ir leisk mums visiems tapti tvirtiems ir įveikti visus sunkumus.“

Baigus maldą kunigas visus susirinkusiuosius palaimino Švč. Sakramentu. Į tabernakulį Jėzus buvo palydimas mokinių sutartinai atliekama giesme „Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!“Tik pusvalandį tetrukusios pamaldos pasibaigė plojimais apipinta giesme „Turiu aš džiaugsmą širdyje – iš Viešpaties jisai.“ Jaunieji giesmininkai – mokyklos jaunesniųjų klasių mokinukai, kurie net ir vasarą, atostogų metu, kiekvieną sekmadienį ištikimai rinkosi į bažnyčią, su džiaugsmu pritarė giesmės žodžiams, kad tik Jėzuje yra gyvenimas, atsakymai, ramybė...
 

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Jonavos r. Bukonių pagr. mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune