Gerojo Ganytojo bažnyčioje – Gavėnios rekolekcijos Kauno krašto ateitininkams (2018 03 22)
Paskelbta: 2018-03-23 13:47:10

Kovo 22 dieną Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje vyko Kauno krašto ateitininkų gavėnios rekolekcijos. Į gausiai susirinkusius Kauno krašto ateitininkų kuopų narius kreipėsi ir juos pasveikino Kauno krašto ateitininkų dvasios vadas, Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras, kuris ir vedė rekolekcijas.

Vėliau buvo apmąstomas Kryžiaus kelias. Jaunuolai parapijos bažnyčioje patys nešė kryžių, giedojo giesmes. Kryžiaus kelio stotis apmąstyti buvo kviečiama pagal Dievo tarnaitės ateitininkės Adelės Dirsytės toli nuo Lietuvos maldaknygėje „Marija, gelbėk mus“ užrašytus tekstus. Buvo meldžiamasi, kad ši Dievo tarnaitė greičiau būtų Bažnyčios paskelbta palaimintąja.
Vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, buvo klausoma išpažinčių.

Rekolekcijos baigtos šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. N. Pipiras. Šalia kitų intencijų melstasi už artėjantį ateitininkų suvažiavimą. Homilijoje kunigas kvietė melsti širdžių atvirumo, kad atpažintume Jėzų – tikrą Dievą ir tikrą žmogų, esantį tarp mūsų ir išsivaduotume iš nereikalingos įtampos.

Pasibaigus šv. Mišioms mokytoja Vida Zulonaitė padėkojo rekolekcijų vedėjui už išsakytas mintis, kvietimus, padrąsinimus.

Gerojo Ganytojo parapijos informacija
 

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune