Kristaus Prisikėlimo iškilmė Lapių parapijoje
Paskelbta: 2018-04-03 14:30:20

Velykų rytą į Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią gausiai susirinko parapijiečiai ir svečiai. Parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras tikinčiuosius nuoširdžiai sveikino sulaukus šventų Velykų, linkėjo Prisikėlusiame Kristuje atrasti džiaugsmą, viltį ir meilę.

Iškilmingas šv. Mišias klebonas kun. G. Pūras pradėjo Švenčiausiojo Sakramento pagarbinimu ir procesija bažnyčioje. Mišių liturgiją praturtino svečių, Kėdainių muzikos mokyklos muzikantų, pučiamaisiais instrumentais atlikti sakralinės muzikos kūriniai. Velykų sekmadienio Dievo žodį skaitė Kauno kunigų seminarijos klierikas Mantas Šideikis. Kun. G. Pūras homilijoje perskaitė Lietuvos vyskupų Velykinį ganytojiškąjį laišką. Klebonas bendruomenės dėmesį atkreipė į Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje šūkio žodžius „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ ir popiežiaus Pranciškaus raginimą mums pabusti iš dvasinio miego ir semtis jėgų iš Kristaus.

Klebonas kun. G. Pūras dėkojo parapijiečiams  už Lapių bažnyčioje Tridienio dienomis vykdytą nenutrūkstamą Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Baltu drabužiu pasipuošusioms jaunosioms adoruotojoms dvasininkas įteikė velykines dovanėles, o Mišių pabaigoje tikintiesiems šv. Velykų proga suteikė šventinį palaiminimą. 

Po šv. Mišių buvo šventinami parapijiečių atsinešti velykiniai valgiai.

Jolanta Obolevičiūtė,
Lapių parapijos PPT Informacinės sekcijos narė

Ganytojo žodis

Būkime KRISTAUS žmonės, būkime BAŽNYČIOS žmonės. Sekti Kristumi ne visada paprasta, lengva, bet gyva ir džiugu. Šis sekimas suvienija mus tarpusavyje į vieną gyvą kūną kartu su Jėzumi.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Iš 2018 06 24 homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune