Domeikavos ir Lapių parapijų sutvirtinamieji dalyvavo rekolekcijose „Skirtingi, bet vienodai vertingi“ (2018 04 14)
Paskelbta: 2018-04-18 07:56:20

Balandžio 14 dieną arkivyskupijos Jaunimo centre vyko lytiškumo ugdymo rekolekcijos „Skirtingi, bet vienodai vertingi“. Savaitgalio renginyje dalyvavo Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų Sutvirtinimo sakramentą priimti besirengiantys jaunuoliai.

Jaunimo centro kompetentingi savanoriai paskaitose jaunimui kalbėjo apie vertybes, asmens orumą, skaistumo dorybės grožį, gyvybės stebuklą. Grupelėse vyko teminiai užsiėmimai. Aptarėme žmogaus kaip tikslo ir priemonės sampratą, medijose pateiktus žmogaus kūno kulto ir sumenkinimo pavyzdžius.

Merginos ir vaikinai klausėsi jaunos katalikų sutuoktinių poros liudijimo „Tikra meilė laukia“. Renginio dalyviai įsigijo jaunimui skirtą žurnalą „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“ (2014, Jean-BenoÎt Casterman), kuriame aptariami vyriškumo ir moteriškumo stereotipai, susižavėjimo, įsimylėjimo ir meilės skirtumai.

Savaitgalio rekolekcijose giesmėmis šlovinome Viešpatį. Sutaikinimo (Atgailos) sakramentą teikė KTU kapelionas kun. Petras Pichas. Šv. Mišias aukojo Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaras bei arkivyskupijos Jaunimo centro kapelionas kun. Emilis Vasiliauskas. Mišiose meldėmės rekolekcijų dalyvių intencijomis. Pamoksle dvasininkas jaunimui linkėjo gyventi Dievo vaikų vertą gyvenimą. Priminė apie laisvę ir atsakomybę priimant sprendimus.

Sutvirtinamųjų išvyką į arkivyskupijos Jaunimo centrą organizavo Domeikavos ir Lapių parapijų klebonas kun. Gintaras Pūras. Dvasininkui talkino Domeikavos parapijos katechetė Roma Zaksienė.

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Dievas, kviečiantis dosniai atsiduoti ir viską jam atiduoti, teikia mums jėgų ir šviesos, kurių reikia norint žengti į priekį. Gyvybės Dievas, kuris mus taip myli, visada lieka šio pasaulio širdyje. Jis mūsų neapleidžia, nepalieka vienų, nes galutinai susijungė su mūsų žeme, o jo meilė visada mums padeda surasti naujų kelių. Tegu Jis bus pagarbintas!

Iš popiežiaus enciklikos LAUDATO SI’ (245)

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune