Domeikavos ir Lapių parapijų sutvirtinamieji dalyvavo rekolekcijose „Užtvirtink!“ (2019 04 06)
Paskelbta: 2019-04-10 10:57:24

Balandžio 6 d. Raudondvaryje vyko Kauno II dekanato Sutvirtinimo sakramentui besirengiančių jaunuolių vienos dienos rekolekcijos „Užtvirtink!“

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro savanoriai teminiuose užsiėmimuose vaikinams ir merginoms perdavė krikščionišką žinią apie lytiškumo dovaną. Diskusijų moderatoriai jaunimui pristatė įvairias krikščioniškas veiklas Bažnyčioje bei motyvavo priėmus Sutvirtinimo sakramentą burtis parapijose.

Vėliau Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje giedojome, prie altoriaus sudėjome užrašytus pasiryžimus, dekanato kunigai klausė išpažinčių. Rekolekcijų dienos pabaigoje dalyvavome pamaldose.

Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Dvasininkas jauniems žmonėms akcentavo jų bendraamžės Dievo tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės dienoraštyje parašytus žodžius: „Jėzau, gerasis mano Dieve, pasigailėk manęs, kad visuomet būčiau skaisti, tyra, sąžininga, meili ir gera. Marija, mano Motina, saugok mane nuo tamsių dėmių, kurios subjaurotų mano sielą.“ Vyskupas A. Jurevičius gausiai pamaldose dalyvavusius jaunuolius ragino domėtis Lietuvos šventųjų kankinių gyvenimu, kovoti su pagundomis ir ydomis. Mišių pabaigoje vysk. A. Jurevičius suteikė ganytojiškąjį palaiminimą bei padėkojo rekolekcijų „Užtvirtink!“ organizatoriams Raudondvaryje ir sutvirtinamuosius subūrusiems katechetams.

Domeikavos ir Lapių parapijose Sutvirtinimo sakramentui besirengiantys jaunuoliai dėkoja klebonui kun. Gintarui Pūrui už rūpestingumą ir paramą.

Rugilė GRICIŪTĖ, rekolekcijų dalyvė

Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune