Archyvo įrašas

Kalbos, žodžiai
Arkivyskupija
Vysk. Jonas IVANAUSKAS
„Ateinu tarnauti Dievui ir Jums“
2003-11-23
Kauno arkikatedra bazilika
Padėkos žodis baigiant vyskupo konsekracijos iškilmę 2003 m. lapkričio 23 d., per Kristaus Karaliaus iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje
Susiję:

„Ateinu tarnauti Dievui ir Jums“

Padėkos žodis baigiant vyskupo konsekracijos iškilmę 2003 m. lapkričio 23 d., per Kristaus Karaliaus iškilmę, Kauno arkikatedroje bazilikoje

Dėkoju vienam triasmeniam Dievui už šią nepaprastai didelę dovaną. Priimu ją iš maloningųjų Viešpaties rankų Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios garbei ir šlovei. Visa širdimi trokštu skelbti Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir Prisikėlimą, Viešpatį Gelbėtoją ir kelią, vedantį pas Tėvą. Trokštu šventinti ir vadovauti Dievo tautai Šventosios Dvasios galia ir malone.

Prisiimdamas šią apaštališkąją tarnystę, trokštu skelbti Evangeliją, Gerąją Naujieną, švęsti sakramentus, ypač Eucharistijos slėpinį, trokštu mylėti Bažnyčią, mistinį Kristaus Kūną, ir Dievo tautą, visų Kristų tikinčiųjų Motiną.

Pasižadu būti ištikimas ir klusnus Šventajam Tėvui, Vyskupų Kolegijai, Bažnyčios Mokymui. Trokštu savo apaštališkąją tarnyste būti artimas visiems, ypač vargstantiems, sergantiems, paklydusiems…

Trokštu Kristaus Gerojo Ganytojo pavyzdžiu mylėti visus ir guldyti galvą už kaimenę. Trokštu girdėti Dievo Motinos Marijos žodžius: „Darykite visa, ką tik Jis jums lieps.“

Ypač dėkoju mums visiems taip brangiam Šventajam Tėvui Jonui Pauliui II už šį paskyrimą ir pasitikėjimą, žengiant į trečiąjį tūkstantmetį. Trokštu savo tarnystėje vadovautis Šventojo Tėvo paraginimu: „Duc in altum – Irkis į gilumą.“

Nuoširdžiai noriu padėkoti Jums, Ekscelencija Arkivyskupe Metropolite! Už Jūsų pakvietimą generalinio vikaro pareigoms, už mano kandidatūros pristatymą Apaštalų sostui, už pasitikėjimą ir visokeriopą pagalbą, už suteiktus vyskupo šventimus. Noriu būti Jums ištikimas ir atsidavęs pagalbininkas, rūpestingai atlikti man pavestas pareigas. Jūsų asmenyje prisiekiu mylėti Bažnyčią ir būti jai ištikimas.

Jūsų Ekscelencijos! Ateinu tarp Jūsų kaip jauniausias brolis. Trokštu semtis Evangelijos išminties ir visada gerbti Jūsų patirtį ir ganytojišką išmintį. Dėkoju už Jūsų palydėjimą kunigystės metais, už tėvišką gerumą.

Kreipiuosi į Kauno arkivyskupijos kunigus, čia esančius ir tarnaujančius žmonėms savo parapijose. Esu iš Jūsų ir ateinu tarp Jūsų. Nuo mažumės mane tėveliai mokė gerbti kunigą; ir Dievui esu dėkingas, kad sutikau labai daug gerų kunigų. Gerbiu Jus ir trokštu, kad mes, būdami Kristaus kunigystės dalininkai, gerai suprasdami savo atsakomybę, su meile ir pasišventimu neštume Gerąją Naujieną šiandienos žmonėms.

Už gyvenimą ir kunigystės pašaukimą esu labai dėkingas savo brangiesiems tėveliams Genovaitei ir Pranciškui Ivanauskams. Jie jau pas Viešpatį… Esu labiausiai dėkingas už Jų gyvą ir brandų tikėjimą, meilę Bažnyčiai, pereitus kalėjimus, vargingą gyvenimą, paprastumą, didelę meilę ir rūpestį auginant mus su broliu Benjaminu.

Šia iškilminga proga nuoširdžiausiai noriu padėkoti visiems, kurie mane supo ir lydėjo kunigystės kelyje savo gyvenimo ir tikėjimo pavyzdžiu: Teologijos fakulteto dekanui monsinjorui Vytautui Vaičiūnui, kunigui Antanui Milašiui, Kunigų seminarijos vadovams, dėstytojams, dvasios tėvams, profesoriams Šv. Alfonso akademijoje Romoje, kurso draugams, Švč. Jėzaus Širdies mažųjų tarnaičių ir Šv. Šeimos seserų kongregacijoms, daugeliui kunigų, seserų vienuolių ir daugybei pasauliečių, kurie savo kilnumu ir gyvu tikėjimu mano kunigystės kelyje buvo didžiulė Dievo dovana. Ypač dėkoju mano gimtosios Kristaus Prisikėlimo, Raseinių, Kauno Šv. Kryžiaus parapijos tikintiesiems, Švč. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčios bendruomenei.

Nuoširdžiai noriu padėkoti savo draugams ir bičiuliams, ypač Jums, kurie čia esate. Jūs man buvote ir esate tikėjimo į Dievą dovana.

Būdamas taip pat Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės narys, noriu išreikšti didelę pagarbą ir dėkingumą Universiteto vadovybei, profesūrai, na, ir, žinoma, savo studentams. Nuoširdžiai ačiū tariu Kauno kunigų seminarijos vadovybei ir seminaristams. Dėkoju visiems surengusiems šią gražią šventę ir kokiu nors būdu prie jos prisidėjusiems. Ačiū Jums visiems, kurie čia esate. Dėkoju už Jūsų maldą, dalyvavimą šv. Mišiose, mano konsekracijoje.

Ateinu tarnauti Dievui ir jums. Turiu vieną didelį troškimą: noriu būti naudingas įrankis Viešpaties rankose. Globokite mane savo malda. Amen.

<< atgal