Archyvo įrašas

Laiškai
Kalėdos, adventas, laukimas
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Siekdamas Dievo Motinos Marijos raginimą atsigręžti į Jos Sūnų padaryti dar labiau girdimą...
2007-12-25
Kaunas
Kalėdinis laiškas kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams
Susiję:

Kalėdinis laiškas kunigams, vienuoliams ir pasauliečiams

2007 metų Kalėdos

Šių metų šv. Kalėdas švenčiame rengdamiesi kitąmet minėti Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukaktį. Anuomet Švč. Mergelės Marijos pasakyti žodžiai skatina budėti, kadmūsų santykis su Dievo Sūnumi būtų kupinas nuoširdžiausios pagarbos ir jonenustelbtų kasdieniai rūpesčiai. Pirmieji pasirengimo metai akivaizdžiaiparodė, kaip galingai Dievo Motina Marija gali prabilti ir į šiandienio žmogausširdį. Šiluvos Dievo Motinos paveikslo piligriminė kelionė per parapijas,Eucharistiniai kongresai ir šventės, piligriminės kelionės į Šiluvą daugelįtikinčiųjų paskatino atsiverti Dievo malonės veikimui.

Apsireikšdama Šiluvoje Dievo Motina pro ašaras skundėsi, kad čia buvo garbinamasJos Sūnus, o dabar tik ariama ir sėjama. Dangaus žinia buvo skirta ne tik anometo Lietuvos žmonėms, kad šie Dievo Sūnų priimtų tikėjimu ir garbintų Jį krikščioniškugyvenimu. Marijos skundas beldžiasi ir į mūsų širdis, kviesdamas visiškai atsivertiEvangelijos šviesai.

Prieš 1000 m. šv. Brunonas atnešė Evangelijos žinią į baltų žemes, bet jostolesnį plitimą sustabdė šio vyskupo misionieriaus kankinystė. Reikėjo dar beveik400 metų, kol Lietuva įėjo į krikščioniškų Europos tautų šeimą. Tačiau ir po Lietuvoskrikšto žmonių nuodėmės, ypač konfesinė nesantaika, kliudė lietuviams pasinaudotipalaimingais Gerosios Naujienos vaisiais. Anuomet Šiluvos žinia buvo Dievogailestingumo žinia, perduota Jėzaus Motinos lūpomis, kuri buvo ypač svarbi tieksumaištingame septynioliktame amžiuje, tiek visais sunkiais mūsų kraštoistorijos laikotarpiais.

Viltingais, bet tragiškais 1991-aisiais per Šilinių atlaidus kardinolas VincentasSladkevičius paaukojo Lietuvą Nekalčiausiai Marijos Širdžiai ir meldė josglobos mūsų Tėvynei, išsivadavusiai iš sunkios priespaudos ir pradėjusiai eiti atgimimokeliu. Anuomet jis priminė Galilėjos Kanos stebuklą, įvykusį tarpininkaujantDievo Sūnaus Motinai Marijai ir kvietė pasitikėti Jos užtarimu ir Jos Sūnaus pagalba.

Po dvejų metų, lankydamasis Šiluvoje, Dievo tarnas popiežius JonasPaulius II priminė skaudžią demokratinių Europos šalių patirtį, kai nebuvo kreipiamadėmesio į evangelines vertybes, ir kvietė nenuklysti į religinio abejingumo irpragmatizmo pelkę. Popiežius kalbėjo: „Bažnyčia žvelgia į Mariją, kurioje matoMotiną ir Pavyzdį. Į Mariją šiuo reikšmingu savo istorijos metu su pasitikėjimugali žvelgti ir Lietuva. Švenčiausioji Mergelė žino tikruosius ir svarbiausiusnaujam gyvenimui atgimusios Tautos rūpesčius. Kaip Kanos vestuvių dieną, taipir dabar ji mus kreipia į Kristų: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5).

Kaip Kanoje, taip ir Šiluvoje matome motinišką Marijos rūpestį ir girdimekvietimą klausyti Jos Sūnaus. Klusnumas Dievui visuomet reiškia, kad žmogus Aukščiausiojovalią iškelia aukščiau už savo egoizmą ir tokiu būdu tobulai garbina Dievą.Anuometinės ir ypač dabartinės žmonių pastangos kuo daugiau turėti ir viską sauleisti, Dievo Motinos žodžiais tariant, tėra tik tuščias arimas ir sėja, nežadantiatnešti palaimingų vaisių.

Po septyniolikos Nepriklausomybės metų mes dejuojame dėl valdininkųkorupcijos, degraduojančių šeimų, savižudybių ir alkoholizmo. Per kiekvienusrinkimus mums prisistato vis nauji gelbėtojai, kuriais greitai nusiviliame, nesvis pakartojame Šiluvoje Marijos primintą, tačiau žmonių nepaliaujamai daromą klaidą,visą dėmesį sutelkiant į savo rankų ir proto darbus, bet užmirštant pareigąnusilenkti Gelbėtojui Jėzui Kristui.

Šiluvoje Marija priminė, kad reikia atsigręžti į jos Sūnų. Atsigręžti įKristų – tai gyventi ir mylėti panašiai kaip gyveno ir mylėjo Marijos ir DievoSūnus. Prikaltas ant kryžiaus Jėzus apreiškė begalinę meilę žmonijai, oEucharistijos slėpinyje jis leidžia nuolat pasinaudoti tos meilės vaisiais. Todėlper Kryžių ir Eucharistiją labiausiai prisiliečiame prie dieviškos JėzausŠirdies ir patiriame Jos gailestingumą. Apdovanoti iš aukštybių, privalomenešti Dievo gailestingumą į savo aplinką ir kviesti visus žmones patirti, kaipsaugu ir gera gyventi vienybėje su Jėzumi Kristumi.

Siekdamas Dievo Motinos Marijos raginimą atsigręžti į Jos Sūnų padaryti dar labiau girdimą, skelbiu 2008 metus Šiluvos Dievo Motinos metais. Viliuosi, kad paskutiniai metai prieš ŠiluvosJubiliejaus šventimą subrandins dar gražesnių dvasinių vaisių. Kviečiu kunigusdar uoliau skelbti Evangeliją ir raginti žmones labiau atsigręžti į Jėzų, gyvenantįtarp mūsų Eucharistijos slėpinyje, o pasauliečius, ypač jaunimą ir šeimas, kviečiudar labiau atsiverti išganingajai Evangelijos žiniai.

Sveikindamas kunigus, vienuolius ir pasauliečius Viešpaties Gimimošventės proga, linkiu visiems tikro džiaugsmo ir tikros ramybės, kurią galiatnešti tik Kristus. Popiežius Benediktas XVI sako, kad mes esame išgelbėtiviltimi, kurią atnešė Betliejaus Kūdikis. Prie Jėzaus prakartėlės melskimės,kaip anuomet Šiluvoje meldėsi Jonas Paulius II: „Geroji Motina, visada žvelk įlietuvių tautą ir ją laimink. Stiprink lietuvių ryžtą klausyti Tavo SūnausJėzaus žodžio; to gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas per amžius.“

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas metropolitas
<< atgal