Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2016 m. spalio 17 d., pirmadienis

EKSTRAORDINARINIŲ šv. Komunijos dalytojų ugdymo programa Gyvenimo ir tikėjimo institute
KUR: Kaunas

Programa pradedama spalio 17 d. Toliau užsėmimai vyks spalio 24, 31 d. ir lapkričio 5 d. Perkūno name, Kauno senamiestyje.

Šalia pašventintųjų kunigų, yra pasauliečių, kurie padeda parapijoje kaip ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai, esant poreikiui, gali padėti dalyti Komuniją šv. Mišių metu arba klebono įgalioti neša Eucharistiją ligos ir negalios prispaustiems tikintiesiems į namus. Taip tie, kurie negali fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę dalijantis šv. Komunija. Ši tarnystė liudija Bažnyčios rūpestį, jog šv. Komunija taptų lengviau prieinama sergantiems žmonėms.

Programa parengta bendradarbiaujant su Kauno arkivyskupija ir skiriama šios arkivyskupijos tikintiesiems.

PROGRAMOS temos

Eucharistijos svarba.

Ekstraordinarinio šv. Komunijos dalytojo tarnystės prasmė ir istorija.

Šv. Komunijos dalijimas šv. Mišių metu liturginiai ir praktiniai aspektai.

Šv. Komunijos nešimas ligoniams, liturginiai ir praktiniai aspektai.

Ligonis, kančia ir Kristus. Tarnystė ligoniams ir gailestingumas.

Dalyvio įnašas 18 Eur.

Daugiau informacijos ir el. registracijos anketa internete >>