Padėka Dievui už praėjusius metus Kauno arkikatedroje (2015 12 31)
Paskelbta: 2016-01-02 12:16:05

Paskutinį senųjų metų vakarą Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiose dėkota Dievui už praėjusius metus, o vėliau surengtame Šlovinimo vakare melstasi už Kauno miestą ir jo gyventojus, jų dabartį ir ateitį.

Į arkikatedrą gana gausiai po paskutinės senųjų metų dienos darbų ir rūpesčių susirinkę kauniečiai, dar neskubėję į šventinius Naujųjų sutikimus ar į savo namus, šeimų židinius, drauge šventė Eucharistiją, dėkojo Dievui už visas patirtas malones, prašė palaimos artėjantiems Naujiesiems metams.

Padėkos šv. Mišioms vadovo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir mons. Artūras Jagelavičius.

Už ką dėkojame Dievui žengdami per metų slenkstį? Apie tai savo homilijoje šį ypatingą padėkos vakarą pamąstyti ir kvietė Kauno arkivyskupas. Pirmiausia – dėkojame už gyvenimo dovaną, kad galime gyventi ir viltis Jo pažadėtos ramybės, už Jo dovanojamą laiką, už supančius žmones, kuriuos turi priimti, kuriems turime atleisti Tėvo gailestingumo pavyzdžiu. Dėkojame už savo tėvynę, kalbą, už tautą jungiančias šaknis, savo miestą, dėkojame už neišmatuojama didybe stulbinantį pasaulį, kurį kartais norime užvaldyti, tačiau pamirštame, jog jis mums patikėtas tvarkyti ir saugoti. Ganytojas pabrėžė, jog šiandien ypač turime melsti taikos pasauliui, žvelgdami į Mariją Dievo Gimdytoją ir už ją dėkodami. Dėkojame už Jėzų, už Jo Gimimą, kuriuo atėjo į pasaulį kaip jo gelbėtojas.

Užbaigdamas homiliją, ganytojas atkreipė dėmesį, jog iš tiesų turime dėkoti ir už patį Dievą – kad Jis yra, kad Jį pažinome, kad Jis – mūsų gyvenimo šviesa, viltis, gyvybė ir ateitis.

Šv. Mišių pabaigoje buvo sugiedotas padėkos himnas „Tave, Dieve, garbinam“, o vėliau arkivyskupas išstatė pagarbinimui Švč. Sakramentą, ir susirinkusieji arkikatedroje dar buvo pakviesti į adoracijos valandėlę kartu su šlovinimu.

Šlovinimo malda tą vakarą Viešpačiui buvo užtarti visi miesto gyventojai, kad Jėzus ateitų į visų širdis, namus, kad Jis iš savo gailestingumo malonės užpildytų visas žmonių gyvenimo tuštumas, o dvasinį ir fizinį vargą, nepriteklius, vilties trūkumą perkeistų į Dievo vaikų gyvenimą, į gyvenimą Jo šviesoje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Tikėjimas į Dievą – ne gyvenimo „priedas“ ar išorinė tradicija, o esminė dalis. Kai tikime, pažįstame, kas esame, išlaikome viltį, siekiame didžio tikslo – būti su Dievu kiekvieną savo egzistencijos akimirką.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Iš homilijos Vasario 16-ąją

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune