Šlovinimo ir maldos vakaras už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms (2012 10 25)
Paskelbta: 2012-10-26 14:58:55

Spalio 25 d., nors ir žvarbiai rudenišką, Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje per 100 jaunuolių dalyvavo Šlovinimo ir maldos vakare ir meldėsi už pasirengimą 2013 Lietuvos jaunimo dienoms.

Kaip sakė jaunimą sveikinusi 2013 LJD Kaune koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, 2013 metų Lietuvos jaunimo dienos yra labai brangi Tikėjimo metų dovana, kiekvieną jauną žmogų kviečianti eiti kartu, drąsiai leisti į tikėjimo kelionę su Dievu. Pasirengimo Jaunimo dienoms komanda kiekvienam vakaro dalyviui buvo parengusi Šventojo Rašto eilutes, kurios lydėtų jį pasirengimo kelionėje.

Vakare dalyvavo Kauno kunigų seminarijos klierikai drauge su seminarijos vadovybe. Švč. Sakramentą pagarbinimui išstatė diakonas Darius Vasiliauskas. Keturi kunigai buvo pasirengę klausyti išpažinčių. Giedojo „Naujosios Sandoros“ bendruomenės nariai su bičiuliais.

Žodį jaunimui taręs kun. Audrius Arštikaitis, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, atkreipė dėmesį, jog Dievas pirmas eina susitikti su žmogumi. Dievo apsireiškimo širdis yra Jėzus Kristus. Tapęs Žmogumi, Dievas tapo žmogui regimas ir artimas. Kaip pabrėžė kun. A. Arštikaitis, kiekvieno žmogaus susitikimas su Dievu yra unikalus ir nepakartojamas ir kiekvieną žmogų Dievas nori matyti laimingą. Jaunimas ragintas atsiverti Dievui, jo įžengimui į žmogaus širdį.

Maldos vakarai už 2013 Lietuvos jaunimo dienas rengiami kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį >>.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune