Klierikų skyrimų iškilmė ir malda už seminarijose studijuojančius klierikus Kaune (2012 11 25)
Paskelbta: 2012-11-27 11:30:08

Lapkričio 25 d. sekmadienį Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose arkikatedroje bazilikoje. Pagal seną tradiciją kiekvienais metais, švenčiant paskutinį liturginių metų sekmadienį – Kristaus Visatos Valdovo iškilmę, šios seminarijos klierikams teikiami skyrimai. Tai dar vienas žingsnelis kelyje į kunigystę.

Šiais metais Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ lektoriaus (asmuo, gavęs lektoriaus skyrimus, liturgijos metu gali skaityti Dievo žodį) skyrimus suteikė seminarijos IV kurso klierikui Andriui Končiui, o akolito (asmuo, turintis akolito skyrimus, liturgijos metu gali dalyti Komuniją, rūpintis Eucharistijos kultu, kai kuriais atvejais nešti ją ligoniams) – V kurso klierikams Dainiui Kauniečiui, Nerijui Pipirui, Valdui Šidlauskui ir Robertui Urbonavičiui.

Ta proga iškilmingas šv. Mišias kartu su ganytoju šventė Kauno kunigų seminarijos vadovybė, mons. Artūras Jagelavičius, prel. Jurgis Šarauskas.

Šį paskutinį sekmadienį prieš adventą Kristaus Visatos Valdovo iškilmė 10 val. buvo švenčiama ir Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje. Ta proga tikintiesiems, susirinkusiems į seminarijos bažnyčią klausytis Dievo žodžio ir dalyvauti Kristaus aukoje, Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas, vadovavęs iškilmingam Eucharistijos šventimui, homilijoje kalbėjo, jog Kristaus karalystė kitokia. Tai meilės ir tiesos karalystė. Tai karalystė, kurioje visiems yra vietos.

Iškilmingos šventos Mišios baigtos bendra malda už seminarijoje studijuojančius ir visame pasaulyje kunigystės siekiančius klierikus.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune