TIKĖJIMO metų proga Kauno mieste pradedama nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija (2013 m. sausio 1–23 d.)
Paskelbta: 2012-12-31 14:44:49

Šiais Tikėjimo metais tikintieji visoje Lietuvoje yra kviečiami į nepertraukiamą vienos dienos Švenčiausiojo Sakramento adoraciją savo parapijose. Švenčiami Tikėjimo metai (tekstą skaityti čia >> ) – tai ir proga atnaujinti bei pagilinti Švč. Sakramento adoracijos praktiką. Šių metų kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyks nuolatinė 24 valandų ar nuo ryto iki vakaro besitęsianti Švč. Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas susidarys tarsi nenutrūkstama maldos grandinė, kurios tikslas – sušildyti mūsų Tėvynėje tikėjimą į Viešpatį.

Nuo sausio 1 dienos Švč. Sakramento adoracija pradedama mūsų arkivyskupijoje, I dekanato, tai yra Kauno miesto, parapijose (žr.  tvarkaraštį >>). Sausio 1 dieną adoraciją pradeda arkikatedra bazilika, o sausio 23 dieną ją užbaigs Šančių parapija.

Kviesdamas į šią nepertraukiamą 24 valandų adoraciją parapijų bei rektoratų bažnyčiose, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius savo  laiške rašo jog, „Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ir bendruomeninėje Dievo Žodžio liturgijoje.

Kristaus gyvas buvimas Eucharistinėje duonoje kviečia tikinčiuosius įsiklausyti į Dievo Žodį Šventajame Rašte, kuris prabyla kiekvienam asmeniškai adoracijos tyloje ir kviečia atpažinti gyvąjį Dievą kiekviename žmoguje ir gyvenimo įvykiuose bei visame mus supančiame pasaulyje. Todėl 24 val. Eucharistija parapijoje yra ypatinga Eucharistinio Jėzaus garbinimo ir dėkojimo šventė, kurioje visa parapijos bendruomenė yra sujungta giliu TIKĖJIMU ir pasitikėjimu Viešpaties buvimu mūsų gyvenime.

Eucharistinė adoracija – tai TIKĖJIMO ŠVENTĖ parapijoje, kuri padrąsintų kiekvieną ateiti į asmeninį pabuvimą Viešpaties artumoje ir tylos maldoje išsakyti visus savo rūpesčius, sunkumus, ligas ir bėdas, kad gyvasis Jėzus, savo gydančia malone, prisiliestų prie mūsų žaizdų ir suteiktų mums naujų dvasinių bei fizinių jėgų. Ateikime pas Viešpatį padėkoti už džiaugsmą ir sėkmę, už globą ir palaimą asmeniškame gyvenime. Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, kurie ieškome gyvenimo prasmės ir vilties, ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą, Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo viltimi, ramybe ir meile.“

Į šią adoraciją yra kviečiamos įsitraukti parapijose veikiančios vaikų, jaunimo, šeimų, senjorų institucijos, chorai ir įvairūs maldos būreliai. Tikintieji raginami taip pat susiburti savo darbovietėse ir pasirengti susitikimui su Eucharistiniu Jėzumi adoracijos valandoje, išsakant savo darbo reikalus, rūpesčius ir prašant Dievo palaimos jų darbui bei verslui. Į adoraciją kviečiamos privataus verslo įstaigos, mokyklos, universitetai ir kitos institucijos. Joms pasiruošti adoracijos valandai turėtų talkinti teologai, tikybos mokytojai ir parapijos katechetai.

Ypač drąsinami ateiti į Eucharistijos adoraciją tie, kurie nėra priėmę ar neturi galimybės priimti Santuokos sakramento, kad suprastų, jog Viešpats nori jiems padėti.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune