Krizmos Mišios arkikatedroje (2013 03 28)
Paskelbta: 2013-03-28 14:04:03

Fotografijos Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Didžiojo ketvirtadienio rytmetį, jau artėjant į Velykinį Viešpaties Kančios ir Prisikėlimo Tridienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje apie 90 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų, vadovaujami ganytojų, šventė Krizmos Mišias. Prie Didžiojo altoriaus jie atėjo didžiule procesija, lydimi Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ, arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo. Dvasininkai drauge dėkojo Viešpačiui už jo įsteigtas ir amžiams paliktas Eucharistijos bei kunigystės dovanas, atnaujino pažadus, kuriuos davė prie altoriaus savo kunigystės šventimų dieną.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Sveikindamas gausiai dalyvaujančius tikinčiuosius ir brolius kunigus, arkivyskupas S. Tamkevičius ypač juos pakvietė dėkoti už savo pašaukimą, už dovaną, galimybę ir teisę būti Kristaus tarnais.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Šiose iškilmėse taip pat buvo konsekruojama šventoji Krizma ir šventinami ligonių bei katechumenų aliejai, vėliau naudojami teikiant sakramentus. Mišių liturgiją tikintiesiems aiškino kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos moksleivių choras.

Krizmos Mišių Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius darsyk atkreipė klausytojų mintis į ką tik girdėtą Evangeliją pagal Luką (4, 16–21), pabrėždamas, jog Jėzus, Nazareto sinagogoje citavęs pranašo Izaijo knygą, yra tasai Pateptasis, kuris skelbia Dievo meilę ir gailestingumą.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Kunigai šiandien yra Dievo žodžio, meilės ir gailestingumo skelbėjai, per jų rankas, kaip pabrėžta homilijoje, Gyvybės duona – Eucharistija yra maitinami visi – vaikai, jaunimas, suaugusieji, kenčiantieji bei sergantieji. Kokia nepaprastai brangi Bažnyčiai yra kunigystės dovana, ganytojas paliudijo prisimindamas, kaip skaudžiai Ukrainoje prieš 40 metų, balsu raudodami, vienos parapijos tikintieji priėmė žinią, jog jie nebeteks kunigo.

„Kunigas prie altoriaus ar tarp žmonių visada yra Kristaus liudytojas“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į didžiulę atsakomybę, įmanomą tik pačiam kunigui ištikimai sekant Kristumi. Kunigo užduotis – kovoti ir su dabarties stabais, saugotis jų patiems ir padėti juos kitiems atpažinti savo gyvenime, kaip to šiandien moko popiežius Pranciškus.

Homilijos pabaigoje ganytojas padėkojo broliams kunigams už ištikimą tarnavimą bendruomenėms, o tikinčiuosius paragino melstis už juos.

Fotografija Dariaus Chmieliausko

Vakare, pradedant Velykų Tridienį, arkikatedroje (18 val.) ir visose arkivyskupijos bažnyčiose bus aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune