Kauno kunigų seminarijos bendruomenė dalyvavo seminaristų susitikime Žemaičių Kalvarijoje (2013 05 01)
Paskelbta: 2013-05-02 14:21:08

Gegužės 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje vyko Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenių susitikimas.11 val. į šį susitikimą kartu atvykstančių Vilniaus Šv. Juozapo ir Kauno kunigų seminarijų bendruomenių Žemaičių Kalvarijos bazilikos šventoriuje jau laukė Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos bendruomenė, šios šventovės rektorius kan. Jonas Ačas.

Šv. Mišių aukai Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo seminarijų vadovai. Mišių pradžioje vyskupas kvietė melsti dangiškosios Motinos Marijos užtarimo pradedant jos garbei skirtą mėnesį, prisimenant Tikėjimo metus ir Žemaičių Krikšto jubiliejų.

Sakydamas homiliją, vyskupas išsamiai apžvelgė stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos bazilikos Švč. M. Marijos Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo istoriją, vylėsi, kad Marija motiniška globa visus lydės pašaukimo kelyje. Pasibaigus šv. Mišioms kan Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo kunigų seminarijos prefektas, surengė trumpą ekskursiją po Žemaičių Kalvarijos miestelio centrinę dalį, trumpai apžvelgdamas kai kuriuos šios parapijos istorijos akcentus.

Antroji susitikimo dalis vyko Palangoje. Čia jau gerą dešimtmetį gegužės 1-ąją šio miesto ir visos Telšių vyskupijos tikintieji renkasi prie Lurdo, kur, iškilmingai giedodami Švč. M. Marijos litaniją, pradeda Dievo Motinai skirtą mėnesį.

Gegužines pamaldas, pasidalydami mintimis apie Marijos ir Juozapo (tądien Bažnyčios liturginis kalendorius mini šv. Juozapą Darbininką – aut. past.) svarbą krikščionio gyvenime pasidalijo Telšių vyskupai: ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras L. Vodopjanovas OFM. Gegužinėms pamaldoms vadovavo vysk. J. Boruta SJ.

Pasibaigus joms, iškilminga procesija miesto gatvėmis pajudėjo į Palangos bažnyčią. Čia pasitikęs Palangos klebonas ir dekanato dekanas kun. Marius Venskus nuoširdžiai padėkojo visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenėms už atvykimą ir visiems tikintiesiems už dalyvavimą procesijoje.

Susitikimas baigtas agape, kurią visiems seminaristams bei jų ugdytojams rengė Palangos parapijos tikintieji ir klebonas kun. M. Venskus.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune