Apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013 06 24)
Paskelbta: 2013-06-24 22:16:03

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo šiuos asmenis:

Kunigą Artūrą KAZLAUSKĄ – už ilgametę nuoširdžią pagalbą Šiluvos atlaidų metu, vedamas katechezes, aktyvų įsitraukimą į arkivyskupijos jaunimo bei akademinę sielovadą, asmeninį tikėjimo liudijimą;

Kunigą Darių AUGLĮ – už nuoširdų darbą sielovadoje, rūpestį Gyvąja Bažnyčia, ištikimą ir uolų savo pareigų atlikimą, darbą arkivyskupijos bažnytiniame teisme bei asmeninį tikėjimo liudijimą;

Emilį VASILIAUSKĄ – už nuoširdų aktyvų įsitraukimą į Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovadą, dalyvavimą savanorių veikloje, nuoširdumą ir atvirumą bei ištikimybės Bažnyčiai liudijimą;

Ses.Leonę Anastaziją JAKUTYTĘ FDCJ – už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Šv. Kryžiaus parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui bei tėvų katechizacija ir ištikimybe Bažnyčiai;

Eleną RADVILAITĘ – už aktyvų įsitraukimą į Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos sielovadinę veiklą, rūpestį ligoniais, aktyvų dalyvavimą ir vadovavimą Raseinių parapijos Marijos legionui ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Raseinių skyriui, asmeninį meilės Kristui bei Jo Švenčiausiajai Motinai liudijimą;

Joną SPRAUNĮ – už aktyvų įsitraukimą į Kalnujų Šv. Viktoro parapijos sielovadinę veiklą, pasiaukojantį tarnavimą žmonėms, rūpinimąsi Kalnujų bažnyčia ir parapijos bendruomene bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Julių ŠULCĄ – už ilgametį pasiaukojamą darbą einant Josvainių Visų Šventųjų parapijos zakristijono pareigas, nesavanaudišką pagalbą parapijai, parapinių renginių organizavimą ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Jolantą PAUKŠTIENĘ – už nuoširdų darbą, įsitraukiant į jaunimo sielovadą Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje bei Kėdainių dekanate, aktyvų dalyvavimą „Caritas“ veikloje, ištikimybę Bažnyčiai ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Iloną KILIENĘ – už sąžiningai atliekamas vargonininkės ir choro vadovės pareigas Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje, bažnytinių chorų organizavimą, veiklą įvairiuose Bažnyčios renginiuose ir krikščioniško tikėjimo liudijimą.

Ingridą KlIUČIŪTĘ – už sąžiningai atliekamas vargonininkės ir choro vadovės pareigas Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje, bažnytinių chorų organizavimą, aktyvią veiklą jaunimo sielovadoje, ištikimybę Bažnyčiai ir krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Veroniką ŠIDLAUSKIENĘ– už nuoširdų rūpinimąsi Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, pagalbą organizuojant parapijos atlaidus, procesijas ir šventes bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Melanija PIVORIENĘ – už ilgametes, pasiaukojamas ir vaisingas pastangas buriant ir vadovaujant Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“, parodytas gražias ir prasmingas krikščioniškos veiklos iniciatyvas ir nuoširdų tikinčio žmogaus gyvenimo liudijimą;

Mykolą ŽITKEVIČIŲ – už ilgametį uolų giedojimą Kauno arkikatedros bazilikos chore, pagalbą dvasininkams ir besirengiantiems kunigystei, patarnavimą prie altoriaus, ištikimybę Bažnyčiai bei krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Steponą LINKEVIČIŲ – už nuoširdų rūpinimąsi Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija, pagalbą remontuojant parapijos bažnyčią, aktyvią veiklą organizuojant parapijos renginius bei talkas, pagalbą sielovadoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Aldoną MEDELINSKIENĘ – už nuoširdų įsitraukimą į Kauno Gerojo Ganytojo parapijos veiklą, parapijos Marijos legiono įkūrimą bei ilgametį pasiaukojaamą darbą bei ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Rimutę LIPŠIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos veiklą, nuoširdų parapijos atstovės spaudai pareigų vykdymą, rūpinimąsi parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu ir ištikimą krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Imantą MIELIULĮ – už ištikimai einamas Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios zakristijono pareigas, rūpestingai vykdomą katecheto tarnystę, pagalbą parapijos sielovadoje ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Janiną MAROZIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą, dalyvavimą savanoriškose iniciatyvose, pagalbą jaunimo sielovadoje ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Krikštyti kūdikį – tai pasielgti teisingai jo atžvilgiu. Krikštu mes vaiką apdovanojame, suteikiame jam labai brangią dovaną – Šventąją Dvasią. <...> Gera girdėti vaikų balsus bažnyčioje. Kūdikių balsai joje, verksmas – tai pats geriausias pamokslas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS homilijos Kristaus Krikšto sekmadienį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune