Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugpjūtis)
Paskelbta: 2013-08-09 13:30:53

Kun. Audrius ARŠTIKAITIS atleistas iš Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigų ir išleistas į Romą paskiriant Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos rektoriumi.

Kun. Severinas Arminas HOLOCHER OFM paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

Kun. Darius VASILIAUSKAS atleistas iš Kauno arkikatedros bazilikos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Kun. Virginijus PABRINKIS atleistas iš Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Balninkų ir Žemaitkiemio parapijų klebonu.

Kun. Dainius LUKONAITIS atleistas iš Ukmergės Švč. Trejybės ir Taujėnų parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonu.

Kun. Darius AUGLYS atleistas iš Žemaitkiemio parapijos klebono pareigų ir paskirtas Taujėnų parapijos klebonu paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Šarūnas PETRAUSKAS atleistas iš Kulautuvos ir Paštuvos parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių parapijų klebonu.

Kun. Virgilijus DUDONIS paskirtas Paštuvos parapijos klebonu paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Ladislovas BALIŪNAS SJ atleistas iš Balninkų ir Lyduokių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kulautuvos parapijos klebonu.

Kun. Oskaras Petras VOLSKIS atleistas iš Vandžiogalos ir Labūnavos parapijų klebono pareigų ir išleistas sielovadiniam darbui į Oslo vyskupiją.

Kun. Skaidrius KANDRATAVIČIUS atleistas iš Paberžės ir Surviliškio parapijų klebono pareigų ir paskirtas Vandžiogalos ir Labūnavos klebonu.

Kun. Gintaras PŪRAS paskirtas Paberžės ir Surviliškio parapijų klebonu paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Mons. Artūras JAGELAVIČIUS paskirtas LSMU kapelionu ir LSMU Kauno klinikų vyriausiuoju kapelionu.

Kun. Gintautas KABAŠINSKAS paskirtas Ukmergės dekanato dekanu 5 metų kadencijai.

Kun. Audrius MIKITIUKAS paskirtas Jonavos dekanato dekanu 5 metų kadencijai.

Mons. Augustinas PAULAUSKAS paskirtas Kauno II dekanato dekanu 5 metų kadencijai.

Kun. Edvinas RIMAVIČIUS paskirtas Kėdainių dekanato vicedekanu.

Kun. Nerijus ŠMERAUSKAS atleistas iš Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro, LSMU kapeliono ir LSMU Kauno klinikų vyriausiojo kapeliono, Marijos radijo administratoriaus pareigų ir paskirtas lietuvių sielovadai Kanadoje.

Kun. Vidmantas BALČAITIS paskirtas Kauno arkikatedros bazilikos rezidentu.

 

Ganytojo žodis

Per ADVENTĄ nutieskime VIEŠPAČIUI kelią į savo širdis. Apaštalas Paulius ragina: „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 12). Tais šviesos ginklais saugokimės nuo viso, kas žmogų smukdo, pririša prie netvarkingų dalykų.

 Vyskupo Algirdo Jurevičiaus herbas+ Algirdas JUREVIČIUS

iš Advento homilijos

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune