Kauno arkivyskupijos 2010 metų sielovadinė ir ekonominė statistika
Paskelbta: 2011-03-02 11:41:01

2010 metais Kauno arkivyskupijoje buvo 91 parapija, veikė 24 koplyčios. Tikintiesiems patarnavo 106 dieceziniai kunigai, 25 kunigai vienuoliai. Jų ganytojiškam rūpesčiui teko maždaug 540 tūkst. arkivyskupijos teritorijoje gyvenančių katalikų (taigi vienas kunigas vidutiniškai turi patarnauti 5-iems tūkst. tikinčiųjų.) Arkivyskupijos parapijose suburta beveik 500 ministrantų ir 600 adoruotojų.

Sakramentai ir sielovada

Pernai Krikšto sakramentas buvo suteiktas 5 137 kūdikiams (2009 m. pakrikštyti 5 052 kūdikiai). Pirmąją Komuniją priėmusių vaikų buvo 4 248 (2009 m. – 4 588). Sutvirtinimo sakramentą priėmė 2 694 jaunuoliai (2009 m. – 2 898). Santuokos sakramentą – 1 512 porų (2009 m. – 1 506). Arkivyskupijoje katalikiškai palaidoti 5 929 asmenys (2009 m. – 5 992.)

Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, vasario 9 d. arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatydamas sielovados padėtį, dvasininkų dėmesį atkreipė į pastoracinį rūpestį šeimomis. Kunigai paakinti lankyti šeimas. 2010 m. aplankyta per 12 tūkst. šeimų, o, pvz., 2004 m. šis skaičius buvo 16 tūkst. Didesnio rūpesčio reikalauja ir ligonių sielovada: 2010 m. patarnavimai suteikti 6 278 asmenims (2009 m. buvo per 7 tūkst.)

Kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje 2010/2011 m. studijuoja 31 klierikas (iš jų 6 parengiamajame kurse). Seminariją išlaiko trys diecezijos, kurioms rengiami kunigai, – Kauno arkivyskupija, Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupijos, be to, gaunami biudžeto asignavimai, už savo mokslus aukoja ir patys klierikai. Drauge su kitomis tikinčiųjų aukomis bei rinkliavomis seminarijos pajamos 2010 m. sudarė 788 tūkst. litų. Jie skirti darbo užmokesčiui, klierikų maitinimui, komunaliniams patarnavimams apmokėti, remontams, transportui ir kt. Vidutiniškai vienam klierikui išlaikyti 2010/2011 m. m. skiriama apie 25 tūkst. litų (2009/10 m. m. – apie 33 tūkst. litų).

Parapijų pajamos ir išlaidos

Parapijų pajamos 2010-aisiais, gautos iš rinkliavų, biudžeto, 2 proc. nuo GPM, juridinių asmenų paramos, aukų, ūkinės veiklos buvo 10,6 mln. litų. Beveik 10 mln. litų savo pajamų parapijos skyrė personalui išlaikyti, sielovadai, remontams, karitatyvinei veiklai ir kt.

Kurijos ir Ekonomo tarnybos pajamos ir išlaidos

Arkivyskupijos kurijos ir jos Ekonomo tarnybos pajamos – beveik 3,3 mln. litų – buvo gautos iš aukų, juridinių asmenų paramos, biudžeto, ūkinės veiklos ir kt. Iš šių pajamų buvo finansuojama (per 3,3 mln. išlaidų) institucijų, seminarijos, karitatyvinė veikla, sielovadiniai projektai, personalo išlaikymas, pastatų priežiūra bei remontai (įskaitant Šiluvoje ir Kauno arkikatedroje) ir kt. Arkivyskupijos paramos kasos pajamos 2010 m. buvo 301 420; per 256 tūkst. litų iš šios kasos buvo skirta padėti parapijoms, kunigams, Caritas reikalams, Šv. Petro skatikui, misijoms, Šventajai Žemei ir kt.

Tribunolo veikla

Arkivyskupijos tribunolas per 2010 metus gavo 102 ieškinius, 4 iš jų buvo atmesti, paskelbtos negaliojančiomis 45 santuokos, nutrūkusių bylų – 7. 2011 m. sausio 1 d. eigoje liko 130 bylų.

Kiti darbai

Per 2010 metus atlikti šie didžiausi statybos darbai: pastatyti keturi Rožinio koplytstulpiai Šiluvos aikštėje, atnaujintas Apsireiškimo koplyčios bokštas. Likviduotas 870 tūkst. litų įsiskolinimas už Kauno arkikatedros grindis ir Šiluvos aikštę.

Parengta pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pranešimą Kunigų konferencijoje 2011 02 09 d.

Kurijos institucijų 2010 metų veikla
 

Kauno arkivyskupijos CARITAS 2010 m. ataskaita
Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro 2010 m. ataskaita
Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos 2010 m. ataskaita
Kauno arkivyskupijos Šeimos centro 2010 m. ataskaita
Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro 2010 m. ataskaita

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune