Maldos akcija už Ukrainos žmones. Šv. Mišios arkivyskupijos bažnyčiose
Paskelbta: 2014-02-18 23:12:52

Vasario 18 d. vakarą 22.30 val. arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas per Marijos radiją pakvietė į maldos akciją už Ukrainos žmones, kenčiančius kruvinus susidorojimus jų kovoje už laisvę ir tiesą, už žuvusiuosius Maidano aikštėje.

Už brolius ukrainiečius Rožinį, Visų Šventųjų litaniją meldėsi vysk. K. Kėvalas, radijo programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, radijo savanoriai.

„Dieve, sudedame į Tavo rankas šio krašto reikalus, kad Tavo, Dieve, valia jie būtų tvarkomi“, – sakė vysk. K. Kėvalas, ragindamas šią naktį, kurią palygino su mūsų Sausio 13-ąja, skirti maldai ir budėjimui, būti maldoje – ji gelbėja tautas ir veda į laisvę.

„Maidane vyksta kruvini susirėmimai. Raginu visus: melskimės, kad liautųsi kraujo praliejimas ir prasidėtų rimtos derybos. Ypač kalbėkime Rožinį už mūsų brolius ir seseris Ukrainoje“, – pakvietė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.

Vasario 19 d. Lietuvos vyskupų kreipimusi >> ir paraginimu vienytis su Ukrainos krikščionimis ir melsti Ukrainai taikos bei susitaikymo, prisiminti žuvusius ir kenčiančius šv. Mišiose, arkivyskupijos bažnyčiose šiomis intencijomis meldžiamasi kasdien vakaro šv. Mišiose ir ateinantį sekmadienį, vasario 23 d.

Sekmadienį 12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišias aukos arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna, kai mus ištinka įvairių formų aklumas.

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS laiško APERUIT ILLIS Dievo Žodžio sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune