Pamaldos už Lietuvą Kristaus Prisikėlimo bazilikoje (2015 02 14–16)
Paskelbta: 2015-02-17 12:46:40

Vasario 14–16 d. Kaune, Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, ypatinga malda buvo užtarta tėvynė Lietuva. Dėkojant Dievui už 25-erius jos Nepriklausomybės metus, bazilikoje surengta arkivyskupijos I dekanato nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Ji tęsėsi 40 valandų – nuo vasario 14 d. 18 val. iki vasario 16 d. 16 val.

Šv. Mišiomis pradedant adoracijos laiką, jų liturgijai vasario 14-osios vakare vadovavo dekanas ir parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo kun. Virginijus Lenktaitis.

Šv. Mišių pradžioje dekanas ragino: „Šiandien pradedame nepertraukiamą 40 val. Švč. Sakramento adoraciją. Kviečiu ateiti pagarbinti Švč. Sakramentą, tegul kiekvieno malda būna padėka Viešpačiui už suteiktą sveikatą, meilę artimui, už galimybę gyventi mūsų laisvoje Lietuvoje. Šiandien kviečiu melstis už Ukrainą, kur liejasi kraujas, žūsta žmonės, taip pat kviečiu melstis už Lietuvos jaunimą, kuris susirinko į „Žalgirio“ areną švęsti „Valentino dienos kitaip“. Jaunimas, kuris dalyvauja renginyje „Žalgirio“ arenoje, ir po renginio turės galimybę atvykti pas mus, adoruoti Švč. Sakramentą bei pasikelti į terasą pamatyti Kauno nakties metu.“

Homilijoje mons. V. Grigaravičius kvietė prašyti „Viešpaties malonių pajusti didžiausią šv. Mišių aukos stebuklą“, sakydamas: „Per šį stebuklą apvalykime savo sielas nuo nuodėmės raupsų, ištieskime pagalbos ranką ir tiems, kuriuos nuodėmės atstūmė nuo Dievo, padėkime jiems tapti švariems Dievo akivaizdoje. Dievas gelbsti žmones per žmones. Atminkime, jog Kristus veikia pasaulyje per kiekvieną iš mūsų, per mūsų nuoširdumą, per mūsų meilę, per mūsų pasiaukojančius darbus.“

Adoracijos koordinatorė Marijos radijo administratorė ir Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracinės tarybos narė Staselė Raščiuvienė daug širdies įdėjo rūpindamasi, kad dienos ir nakties valandomis adoracija vyktų sklandžiai. Pirmosios įsipareigojo adoruoti parapijos Marijos legionierės, kurios pakvietė Rožinio maldai. Adoruotojai keitė vieni kitus: pabūti vienumoje su Jėzumi, sušildyti sužvarbusias sielas (ir kūnus!) Jo meilės spinduliais atėjo I dekanato šeimos centro atstovai, dekanato jaunimas, šeimos, vienuolės, pavieniai Kristaus Prisikėlimo parapijos tikintieji.

Adoracijos metu iš bazilikos vidurnaktį, 7 val., 14 val. ir vakare 19 val.  Marijos radijas transliavo Rožinio maldą.

Vasario 15 d. nuo 15 val. iki 18 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje bendroje maldoje ir giesmėmis jungėsi Arkikatedros, Gerojo Ganytojo, Šv. Juozapo (Vilijampolės), Kristaus Prisikėlimo, Šv. Kryžiaus (Karmelitų), Šv. Mikalojaus (Benediktinių), Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų), Šventosios Dvasios (Šilainių), Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) tikybos mokytojai, katechetai. Pagarbinti Švč. Sakramentą norėjo ir „Saulės“ gimnazijos mokiniai, Prisikėlimo bei Petrašiūnų parapijos Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai.

Sekmadienio naktinę adoraciją nuo 19 val. iki pirmadienio ryto 7 val. tiesiogiai transliavo Marijos radijas (išsamiai žr. >>).

Vasario 16 d., švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10 val. bazilikoje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą ir jos žmones.

Vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ , koncelebravo vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys bei dvasios tėvas kun. br. Severinas Arminas Holocheris, taip pat kun. Nerijus Šmerauskas, kun. Julius Grigonis, kun. Jonas Bujokas, kun. Kazimieras Ambrasas SJ, kun. Nerijus Pipiras, kan.  Robertas Pukenis bei kun. Virginijus Lenktaitis. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Savo homilijoje švenčiančiai bendruomenei vyskupas Kęstutis Kėvalas ragino atrasti laisvę kaip bendrystei įpareigojančią dovaną, už ją nuolat dėkoti. Vyskupas kartu išryškino ir klaidingo laisvės suvokimo riziką: ja negalima manipuliuoti, nes taip prasideda individo ir visos visuomenės griūtis.

Pasibaigus šv. Mišioms, kurias transliavo Marijos radijas, buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas. Iškilmėse dalyvavo miesto vadovai, visuomenės veikėjai, gausus būrys įvairių jaunimo organizacijų atstovų, kurie pasibaigus pamaldoms išsirikiavo šventinei eisenai į Valstybės dienos paminėjimą Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

Po šv. Mišių bazilikoje buvo toliau tęsiama Švč. Sakramento adoracija, skirta maldai už Lietuvą.

Daugiau žr. Kristaus Prisikėlimo parapijos svetainėje >>

 Kauno I dekanato ir Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

 
 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune