Kauno II dekanate – gavėnios Sutaikinimo pamaldos parapijų jaunimui
Paskelbta: 2015-02-27 11:01:46

Jau prasidėjusi gavėnia – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laikas ypatingas, kai prisimename Dievo gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms.

Kauno II dekanato jaunimas jau penkeri metai šį 40-ies dienų laikotarpį taip pat pažymi ypatingai. Kiekvieną gavėnios savaitę ketvirtadieniais jauni žmonės kartu su savo vadovais ir parapijų kunigais renkasi drauge švęsti Sutaikinimo sakramento. Vyksta pamaldos su Taizé giesmėmis.

Pirmasis šių metų susitikimas įvyko vasario 26 dieną Raudondvario parapijoje, Šv. Roko koplytėlėje. Dalyvavo didelė jaunimo grupė iš Kauno II dekanato parapijų. Švęsti Sutaikinimo sakramentą jaunimui padėjo dekanato kunigai: Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonas ir Kauno II dekanato dekanas  mons. Augustinas Paulauskas, Karmėlavos Šv. Onos parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas ir Kulautuvos Šv. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Ladislovas Baliūnas SJ.

Pamaldų pradžioje Babtų parapijos jaunimo vadovas Egidijus Randis trumpai pristatė, kas tai yra Taizé bendruomenė, kuo ji ypatinga. Trumpai supažindino susirinkusius su giesmėmis, kurios bus giedamos pamaldų metu. Po to klebonas mons. Augustinas Paulauskas perskaitė ir aptarė sąžinės patikrinimą, kad visi dalyviai galėtų geriau pasirengti Atgailos sakramentui. Vėliau jaunimas giedojo giesmes, skaitė Šventojo Rašto skaitinius, dalyvavo bendruomeninėje maldoje. Joje visi norintys išsakė savo maldavimus. Tie, kurie norėjo, atliko išpažintį. Išpažinčių dekanato kunigai klausė specialiai tam parengtose patalpose. Buvo galima ne tik atlikti išpažintį, bet ir tiesiog pasikalbėti su kunigu, pasitarti, išsakyti savo nuogąstavimus ir gauti patarimų.

Sutaikinimo pamaldos dekanato jaunimui tęsis visą gavėnios laikotarpį ir vyks kiekvieną ketvirtadienį vis kitoje dekanato parapijoje. Kovo 5 dieną jaunimo lauks Babtų parapija. Pamaldos vyks Babtų gimnazijos salėje. Kovo 12 dieną pamaldos vyks Karmėlavos Šv. Onos bažnyčioje. Kovo 19 dieną – Čekiškės Švč. Trejybės parapijoje, kovo 26 dieną – Kulautuvos Šv. Mergelės Marijos Vardo parapijoje. Pamaldų pradžia 19 val.

Visus, kurie norėtų drauge melstis, giedoti ir švęsti Sutaikinimo sakramentą – maloniai kviečiame.

Vilma Garličionokienė,
Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune