Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintanos žodis Padėkos šv. Mišiose už arkivyskupo S. Tamkevičiaus tarnystę (2015 06 24)
Paskelbta: 2015-07-24 11:08:38

Ekscelencija,

su dideliu jauduliu ir tam tikru liūdesiu susirinkome čia, kartu su Jumis, brangus Arkivyskupe Sigitai Tamkevičiau, su Lietuvos vyskupais, Kauno kunigija ir tikinčiaisiais, kad dar kartą parodytume Jums mūsų atsidavimą ir išreikštume nuoširdžią padėką už Jūsų apaštalinės tarnystės Kristaus Bažnyčiai ir Lietuvai pasiaukojantį liudijimą.

Norime padėkoti Jums už tai, kad Jūs visuomet mums buvote pavyzdžiu, o ypač per šiuos 25-erius vyskupystės metus (5 m. vyskupo augziliaro ir 19 m. Kauno arkivyskupo tarnystėje).

Ekscelencija, esu tikras, kad per šiuos metus Kauno kunigija ir tikintieji stengėsi Jus lydėti su meile Jūsų tarnystės kelionėje, ir šiandien jie visi, tiksliau, mes visi, norime dar kartą išsakyti Jums visą mūsų dėkingumą.

Šiuo reikšmingu momentu, taip pat Šventojo Tėvo vardu, kuriam turiu garbės atstovauti, jaučiu būtinybę atnaujinti Jums nuoširdų dėkingumą už tikėjimą, pilną išminties kompetenciją, pasišventimą ir meilę, kurią Jūsų Ekscelencija visada rodėte savo darbuose Bažnyčios gėriui.

Čia mąstau apie Jūsų ilgos ir intensyvios tarnystės Bažnyčioje etapus nuo 1962 metų, kai priėmėte kunigystės šventimus iš vyskupo Petro Maželio rankų.

Savo pastoracinėje tarnystėje pirmiausia kaip vikaras Alytaus parapijoje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose, Simne ir po to nuo 1968 metų Jėzaus Draugijoje, Jūsų Ekscelencija tiesiogiai patyrėte sovietinio režimo sunkumus: laisvės netekimą ir persekiojimą.

Labai svarbi buvo Jūsų veikla „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktoriaus pareigose ir „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete“, būtent dėl to buvote kaltinamas antisovietine veikla bei jos kurstymu ir todėl buvote suimtas, įkalintas ir ištremtas į Sibirą.

Visose šiose aplinkybėse visi galėjo įvertinti Jūsų, kaip ganytojo, drąsą ir energiją, pilnai pašvęstą Dievo tautos tarnystei.
Bažnyčia ypatingai dėkoja Jums už Jūsų atsidavimą ir vienybę su Dievo tauta iš meilės Viešpačiui ir Evangelijai.

Dabar, kai Jūsų Ekscelencija ruošiatės perduoti pareigas ir belaukiant, kol arkivyskupijos vairą perims J. E. Lionginas Virbalas, reiškiu Jums savo padėką, taip pat dėkoju visų tų vardu, kurie jus pažinojo per visus šiuos metus ir žavėjosi Jūsų drąsa, gera valia, gilia išmintimi ir nenuilstančiu uolumu, su kuriuo negailėdamas jėgų ir rizikuodamas savo laisve ir savo gyvybe vykdėte savo misiją turėdamas vien tik didesnio Bažnyčios gėrio tikslą.

Dabar Jūsų Ekscelencija, paliekate arkivyskupijos vairą, bet „neišeinate į pensiją“.
Bažnyčia, ypač lietuvių bendruomenės Sibire ir Kazachstane, turės galimybę ir ateityje džiaugtis Jūsų pastoraciniu uolumu ir būtent už tai esu itin dėkingas, nes esu tikras, kad Jūs su tuo pačiu entuziazmu ir dosnumu tęsite savo kunigiškąją tarnystę.

Viešpats, kuriam patikiu Jūsų kunigiškos tarnystės troškimą, tebus su Jumis visuomet šalia ir Jus palaikys visus ateinančius metus, suteikdamas Jums fizinės sveikatos, panardindamas Jus savo dvasiniame džiaugsme ir užliedamas Jus savo džiugia ramybe.

Težvelgia į Jus savo maloniu žvilgsniu Švenčiausioji Mergelė Marija, Bažnyčios Motina, mūsų Šiluvos Mergelė.
Reiškiu Jums savo gilią pagarbą, meilę ir pažadu Jus lydėti savo nuolatinėje maldoje.
Te Dievas Jums atlygina!

 

 


 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune