Kauno I dekanato parapijų Katechetikos metodinių centrų vadovai ir katechetų koordinatoriai aptarė bendradarbiavimą artėjančiais Gailestingumo metais (2015 11 19)
Paskelbta: 2015-11-20 14:46:02

Lapkričio 19 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos konferencijų salėje vyko Kauno I dekanato parapijų tikybos mokytojų, katechetikos metodinių centrų vadovų, parapijų ir rektoratų katechetų koordinatorių posėdis.

Posėdyje dalyvavo Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Kauno arkivyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Onutė Virbašiūtė, Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė, parapijų katechetikos metodinių centrų vadovai ir katechetai.

Posėdį malda pradėjo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Dekanas padėkojo parapijų metodinių centrų vadovams, katechetams už jų veiklą, nuoširdų tikybos mokytojų bei katechetų darbą gimnazijose, mokyklose, parapijose ir pakvietė aptarti ateinančių Gailestingumo metų gaires bei numatyti, kokiose veiklos srityse galėtų bendradarbiauti mokytojai ir moksleiviai kartu su parapijose veikiančiomis institucijomis.

„Dievo pakviesti bendradarbiauti, jūs atliekate kilnią misiją – padedate jaunimui per tikėjimą išsiugdyti vertybines nuostatas, mokote juos bendrauti ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis, teikti pagalbą artimui vadovaujantis sąžine, artimo meile. Linkiu toliau uoliai skatinti mokinius išgirsti Dievo kvietimą, mokyti juos atsiliepti savo gyvenimu, pozityviai save realizuoti visuomenėje, ištiesti pagalbos ranką stokojantiems ir reikalingiems pagalbos žmonėms“, – kalbėjo dekanas.

Galimybes, kokioje konkrečioje veikloje visada yra laukiama jaunų žmonių pagalba, pristatė Onutė Virbašiūtė. Savo pranešime ji kalbėjo apie arkivyskupijos Carito organizacijos didžiulį dėmesį, skiriamą vaikų, jaunimo, vienišų senelių, neįgalių žmonių globai, pagalbą vargšams, jų maitinimą, „Sriubos“ valgyklose, maitinimo punktuose, teikiamą paramą šeimoms, įvairių projektų ruošimą. Pvz., toks projektas yra „Globa per atstumą“, kurį įgyvendinant buvo remiama 20 šeimų. Šis bendras Prahos Caritas ir Kauno Caritas projektas suteikė vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose, galimybę mokytis, vystyti savo gabumus, bendrauti su savo rėmėjais.

Pristačiusi Carito organizacijos veiklą, O. Virbašiūtė kalbėjo ir apie ateinantį Advento laikotarpį, kad tai labai palankus metas parodyti žmonėms savo gailestingumą ir rūpestį, o kartu pakviesti jaunimą, moksleivius talkinti aplankant vienišus senelius, išnešiojant sriubas, sutvarkant jų gyvenamąjį būstą, dalyvaujant akcijoje „Gerumas mus vienija“ ir kitose labai reikalingose veiklose.

Vėliau dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė su mokytojais ir katechetais aptarė jų metodinės veiklos patirtis, darbą mokyklose, parapijose, kaip vyksta vaikų ir jaunimo ruošimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui, su kokiomis problemomis susiduria katechetai šioje veikloje.

Katechetai mielai pasidalijo, kaip vyksta rengimas sakramentams, pasidžiaugė nuolatiniu parapijų klebonų ir rektorių bendradarbiavimu, jų pagalba, kad pasiruošimas parapijose ir rektoratuose vyktų sklandžiai. Katechetų rūpesčiu į bažnytinę veiklą kviečiami jungtis katechizuojamų parapijose vaikų ir jaunuolių tėvai, kurie kartu dalyvauja šv. Mišiose, susitikimuose, jiems vedama Alfa kurso programa.

N. Kulėšienė pristatė arkivyskupijos Katechetikos metodinio centro Metodinės tarybos numatytus renginius ir veiklas, skirtus prieškalėdiniam laikotarpiui ir artėjantiems Gailestingumo metams.

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune