Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta 2015 m. sielovadinė veikla Kauno mieste ir ateities perspektyvos (2016 01 12)
Paskelbta: 2016-01-13 11:49:50

Sausio 12 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje vyko Kauno I dekanato kunigų konferencija, kurioje apžvelgta 2015 metų sielovadinė situacija Kauno mieste ir išryškintos ateities perspektyvos.

Konferencijoje dalyvavo Kauno I dekanato parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai, taip pat Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė, arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas bei Kauno I dekanato institucijų vadovai.

Konferencija prasidėjo bendra Valandų liturgijos malda (Dienine), kuriai vadovavo dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Vėliau konferencijai pirmininkavęs dekanas pristatė naująjį arkivyskupijos Caritas direktorių Arūną Kučiką, kuris pasidžiaugė Kauno mieste vykdoma plačia sielovadine veikla.

Kauno I dekanato Caritas reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė pristatė praėjusių metų statistiką, aptarė šiuo metu dekanate ir atskirose parapijose vykdomą karitatyvinę veiklą. Prelegentė pažymėjo, jog šioje veikloje labai svarbi ne tik malda, bet ir gailestingumo darbai. Kartu buvo aptartas ir tarpusavio bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, padėkota kunigams už supratimą ir pastangas kartu dirbti artimo meilės srityje.

Kauno I dekanato Šeimos centro veiklos kryptis apžvelgė bei dėkojo už aktyvų bendradarbiavimą dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė. Trumpai buvo aptartos rengimo Santuokos sakramentui atskirose parapijose tolesnės perspektyvos.

Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė trumpai pristatė neseniai išleistą lankstinuką „Gailestingumo jubiliejus – šeimos jubiliejus“, kuriame pateikiama medžiaga šeimoms einant pro Šventąsias duris.

Trumpa meditacija apie mokytojo maldą Mokytojui savo pasisakymą pradėjusi Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė paskui plačiai aptarė centro veiklą. Pasidžiaugta gražiu bendradarbiavimu su parapijomis, dienos centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis. Buvo aptarti praėjusiais metais organizuoti renginiai, vykę konkursai.

Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovė Akvilė Minčinkaitė pasidžiaugė, jog kiekvienoje Kauno miesto parapijoje yra jaunimo vadovai, vyksta bendradarbiavimas tarp parapijų jaunimo grupių, aptarė iškylančius sunkumus, trumpai pristatė šiais Dievo Gailestingumo metais planuojamus renginius parapijų jaunimui.

Dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir arkivyskupijos Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pristatė kunigams artimiausius arkivyskupijos kurijos organizuojamus renginius.

Konferencijos pabaigoje buvo aptarti einamieji klausimai. Pirmoji 2016 metais Kauno I dekanato kunigų konferencija baigta bendryste prie pietų stalo.

Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. teol. lic. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune