Seminaru „Aš – misionierius (!?)“ pradėtas susitikimų ciklas Misijų dienų parapijose koordinatoriams (2016 01 08)
Paskelbta: 2016-01-19 11:51:45

Kauno arkivyskupijos kurija tęsia mokymus parapijų Misijų dienų koordinatoriams. Šie mokymai į susitikimus sukviečiant aktyviausius sielovados pagalbininkus parapijų bendruomenėse pradėti organizuoti 2014 m. lapkritį. Tai atsiliepimas į popiežiaus Pranciškaus paraginimą atnaujinti evangelizacinę misiją, plačiau atveriant bažnyčių duris žmonėms, patraukiant juos į parapijos bendruomenės ir Bažnyčios gyvenimą, ugdant aktyvius Bažnyčios narius – misionierius. Parapijų koordinatoriai padės aktyvinti bendruomenių gyvenimą, jie bus tiesioginiai Misijų (Atsinaujinimo) dienų parapijose rengėjai, tad mokymuose jie skatinami apmąstyti savo misionieriškąjį pašaukimą, gauna tokių renginių organizavimo pagrindus, kad Misijų dienos, pradėtos 2015 m. Kaune, galėtų vykti ir kituose dekanatuose, didesnėse parapijose.

Sausio 8 dieną surengtas pirmasis 2016 metų susitikimų ciklo „Parapija – gyvenimo centras ir šaltinis“ seminaras tema „Aš – misionierius (!?)“ Daugiau kaip 40 jo dalyvių iš beveik visų Kauno miesto parapijų, taip pat Jonavos, Kauno II, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės dekanatų parapijų arkivyskupijos kurijoje pasveikino ir maldos palaiminimu renginį pradėjo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Mokymus vedė augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, dalyvavo svečias – misionierius Marcinas Zielińskis iš Lenkijos, bendruomenės „Głos Pana“ („Viešpaties balsas“). Seminaro dalyviai klausėsi pranešimų, drauge meldėsi, dalyvavo bendroje vakarienėje.

Vysk. K. Kėvalas kalbėjo apie evangelizaciją, kuria trokštama Dievo karalystę padaryti regimą jau šiandien. Būdami Bažnyčia, kartu garbiname Dievą, joje išgyvename mokinystę, bendrystę, taranavimą ir evangelizaciją. Tai biblinis Bažnyčios tikslas. Savo pranešime ganytojas uždavė kiekvieno pamąstymui skirtų klausimų: ar parapijos tikrai yra evangelizuojančios bendruomenės, ar netrūksta iniciatyvos, entuziazmo, noro atnaujinti ir pakeisti tai, kas yra jau pernelyg įprasta ir sustabarėję; kita vertus, ar nesame arogantiški, ar neveikiame tuščiai to, kas nėra Dievo planas?

Vėliau kalbėta apie konkrečias Misijų dienas: kaip padaryti, kad jos patrauktų ir iš tiesų uždegtų žmones, atnaujintų norą būti tikinčiųjų bendruomenėje? Ką pakeisti parapijose, kad čia visi jaustųsi laukiami? Iš jau išmėginto būdo – jau buvusių Misijų dienų galima kalbėti apie jų vaisius: tai suburtos komandos, atėję nauji žmonės, pagyvėjusios jau veikiančios parapijų grupelės. Toliau aptarti konkretūs žingsniai, kaip surengti Atsinaujinimo dieną savo parapijoje: pasidalyti užduotimis, surasti kalbėtojus (liudytojus), rėmėjus ir kt.

Sielovados programų koordinatorė V. Spangelevičiūtė-Kneižienė tęsė mintis apie visų krikščionių pašaukimą būti misionieriais. Tai mano, tavo ir visų misija. Jos centre – pats Kristus, o kiekvienas, Jį sutikęs, negali šios patirties pasilaikyti sau. Dalyviai paraginti gerai apmąstyti, ko labiausiai trūksta parapijai, ko siekiama Misijų dinomis, kuo jos bus išskirtinė, kas tai darys. Antras svarbus dalykas – kaip bus pasiekiami žmonės?

Savo kaip misionieriaus patirtimi ir tarnyste išgydymo pamaldose šiuose mokymuose dalijosi ne pirmąkart Lietuvoje besilankantis M. Zielińskis. Svečias sakė, jog neįmanoma kalbėti apie misijas ir evangelizaciją nekalbant apie Šventąją Dvasią ir šia mintimi pakvietė visus iš naujo priimti Šventąją Dvasią, atsiverti jos veikimui. Misionieriaus pasidalijimas buvo baigtas šlovinimu ir malda už kiekvieną mokymų dalyvį.

Kurijos sielovados programų koordinatorė pristatė privalomas ir rekomenduojamas gaires, kaip kuo vaisingiau parapijose bei dekanatuose švęsti Gailestingumo jubiliejų. Misijų dienos, be kitų renginių, savo atliepiančia tema gali tapti prasmingu šio jubiliejaus akcentu ir gailestingu pasitarnavimu parapijos bendruomenei.

Antrasis šių mokymų seminaras tema „Tapti parapijos bendruomene“ vyks vasario 18 d. Kovo 18–19 d. parapijų misijų koordinatoriai dalyvaus dviejų dienų gavėnios rekolekcijose, kurias ves bendruomenės „Rieka Zyvota“ nariai (Slovakija).

Mokymus remia Lietuvių katalikų religinė šalpa.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune