Klausimai KAUNO ARKIVYSKUPIJOS SIELOVADOS SIMPOZIUMUI (2016 m.)
Paskelbta: 2016-06-13 11:57:51

Birželio 22 dieną, kad apžvelgtų į savo atliekamos misijos patirtį ir perspektyvas, Kauno arkivyskupijos bendruomenės atstovai susirinks į antrą savo istorijoje sielovados simpoziumą. Vaisingesnei misijai, tikimasi, pasitarnaus ir pagalba ganytojams taps iš anksto arkivyskupijos parapijų klebonams, bendruomenėms bei institucijoms parengti klausimai, apimantys įvairias bažnytinio gyvenimo sritis.

Atsakyti į vieną, kelis ar visus klausimus arba išsakyti savo pastabas kviečiamas kiekvienas norintis arkivyskupijos bendruomenės narys, o atsakymų laukiama el. paštu info@kn.lcn.lt arba paprastuoju paštu: Rotušės 14 A, Kaunas, 44279.

Taip pat į šiuos klausimus galite atsakyti ir tiesiogiai, pasinaudodami internetine forma >>. 

Ganytojai laukia ir bus labai dėkingi kiekvienam, atsiliepusiam ir pasidalijusiam savo mintimis ir patirtimi dėl geresnės tarnystės Kristui ir Bažnyčiai!

Tema. Liturgija
Pagrindinė bažnyčios pastato paskirtis – priglausti pakrikštytųjų bendruomenę, šiai susirinkus švęsti šventosios liturgijos. Savo sutvarkymu ir grožiu bažnyčios pastatas turi atspindėti dangiškus dalykus bei Viešpaties surinktos Bažnyčios realybę ir skatinti sąmoningą, aktyvų bei pagarbų liturgijos šventimą. Sinodo nutarimai, 710

Klausimai:
1. Kur ir kaip būtina šiandien įtraukti pasauliečius į liturginį gyvenimą? Pateikite vieną ar du pasiūlymus ir jų praktinius sprendimo būdus.
2. Kas ir kada liturgijos dalyvius Jūsų parapijoje moko sąmoningo bendruomeniško giedojimo?

Tema. Karitatyvinė ir socialinė veikla
Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu, sakramentų šventimu ir gailestingosios meilės tarnyba. Šios užduotys viena kitą sąlygoja ir negali būti atskirtos. Sinodo nutarimai, 561

Klausimai:
1. Kas rodo, kad gailestingumo darbai yra integrali tikėjimo išraiška ir liudijimas?
2. Kokiais būdais ugdoma jaunosios kartos savanorystės savimonė?
3. Įvardykite vieną ar du būdus, kaip konkrečiai parapijoje turėtų būti pakviečiami ir įtraukiami į gailestingosios meilės sąmoningą tarnystę jaunosios ir viduriniosios kartų žmonės?

Tema. Katechezė
Būtina katechizuoti ne tik patį vaiką, bet ir jo šeimą. Siektina, kad Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams besirengiančių vaikų tėvai būtų kuo įvairesniais būdais įtraukiami į katechezės procesą. Sinodo nutarimai, 856

Klausimai:
1. Kokia tėvų katechezės gerąja patirtimi ar iššūkiu galite pasidalinti?
2. Kaip pasiekti, kad priėmę Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentus vaikai ir jų tėvai taptų gyva parapijos bendruomenės dalimi?
3. Pateikite vieną ar du, jūsų manymu, veiksmingus, parapijos sielovados reformos pasiūlymus?

Tema. Informacija ir komunikacija
Komunikacija parapijos lygmeniu siekiama stiprinti parapinės bendruomenės narių vidinę bendrystę, bendrystę su vietine ir Visuotine Bažnyčia, reaguoti į aktualius viešuosius iššūkius. Sinodo nutarimai, 1076

Klausimai:

1. Kaip bendradarbiavote su Informacijos tarnyba, kaip vertinate jos darbo kokybę?
2. Kokiomis komunikacijos priemonėmis stiprinote ir stiprinate parapinės bendruomenės narių vidinę bendrystę?
3. Pateikite vieną ar du konkrečius pasiūlymus, kaip skatinti parapijiečius tapti katalikiškos literatūros, spaudos ir radijo ambasadoriais?


Tema. Jaunimo sielovada
Pagrindinė jaunimo sielovados vykdymo vieta – parapijos bendruomenė. Joje jaunimo sielovada vykdoma tik tada, kai parapijoje nuolat veikia bent viena jaunimo grupė, kur jauni žmonės gali drauge ugdyti savo tikėjimą, dalyvauti bendruomenės gyvenime ir mokytis apaštalauti. Todėl ši veikla turi turėti atsakingą asmenį, vietą ir reguliarų susitikimo laiką. Sinodo nutarimai, 485

Klausimai:
1. Kokiais būdais siekiate, kad jaunimo grupė ar grupės taptų regimuoju bendruomenės ženklu – apaštalaujančiu ir patraukliu jaunuoliams už bažnyčios ribų?
2. Pateikite gerosios patirties pavyzdį ar pavyzdžių, kaip pakviesti ir motyvuoti jaunuolius, priėmusius Sutvirtinimo sakramentą, likti parapijos jaunimo grupėje?
3. Ko reikia, kad jaunimo grupės sielovada būtų efektyvi?

Tema. Šeimų sielovada
Kiekviena parapinė bendruomenė turi pareigą ir atsakomybę rūpintis šeimų sielovada (401). <...> Reikšmingiausias ir visiems prieinamas būdas perduoti krikščioniškas vertybes yra vienos šeimos pagalba kitai šeimai. (418) Parapijos bendruomenė prisiima atsakomybę įvesti jauną šeimą į parapijos gyvenimą. (423)


Klausimai:
1. Ar parapijoje vyksta sužadėtinių rengimas Santuokai grupėse? Ar planuojama tęsti šiuos susitikimus po Santuokos? Kokiu būdu jaunos šeimos įtraukiamos į parapijos gyvenimą?
2. Kokia pagalba parapijoje teikiama išsiskyrusiems žmonėms? Kokios pastangos dedamos, kad gyvenantys be Santuokos sakramento nesijaustų atskirti nuo Bažnyčios?
3. Ar bendradarbiaujama su Kauno arkivyskupijos Šeimos centru? Kokiu būdu parapijoje remiami savanoriai, tarnaujantys šeimų sielovadoje?
 

Tema. Kunigų gyvenimas ir tarnystė
Kauno Bažnyčia su savo vyskupu priešakyje taip pat turi būti autentiška krikščionių bendruomenė. Viena iš būtinų sąlygų tam yra vyskupijos kunigų vienijimasis į tikrą kunigišką šeimą, kurią sutvirtina sakramentinė brolybė ir ryšys su savo vyskupu. Sinodo nutarimai, 282

Klausimai:
1. Kokiais būdais būtina palaikyti bičiulišką ryšį tarp kunigų, kad neliktų vienatvės ir vienišumo? Kokios bendrystės formos vertingiausios? Nurodykite keletą.
2. Kaip šiandien, mažėjant kunigų skaičiui, pasauliečiai, aktyvūs Bažnyčios nariai, gali tapti gyvosios Bažnyčios ugdytojais? Nurodykite vieną ar du būdus.

Tema. Pašvęstasis gyvenimas
Pašaukimai į pašvęstąjį gyvenimą yra visos tikinčiųjų bendruomenės rūpestis. Ganytojai rūpinasi ne tik pašaukimais į kunigų seminariją, bet ir į Dievui pašvęstąjį gyvenimą. Tikintieji kviečiami melstis už Dievui pašvęstuosius, kad būtų ištikimi Kristui ir savo pavyzdžiu bei apaštalavimu kitus prie jo trauktų. Sinodo nutarimai, 344

Klausimai:
1. Kaip bendrauja ir bendradarbiauja Jūsų parapijos kunigas(-ai) ir vienuoliai?
2. Įvardykite vieną ar du būdus, kaip konkrečiai parapija galėtų brandinti pašaukimus?

Tema. Bažnytinio turto disponavimas ir apskaita
Arkivyskupijos parapija, rektoratas ir visos bažnytinės institucijos disponuoja turtu, kurio priežiūrą, kontrolę ir apskaitą patikėjimo teise vykdo parapijos klebonas, rektorius arba institucijos vadovas. Sinodo nutarimai, 1133

Klausimai:
1. Kas rodo, kad Jūsų parapijoje ekonominiai ir finansiniai uždaviniai yra sprendžiami atsakingai ir skaidriai?
2. Kaip planuojami ir atliekami statybos ir remonto darbai parapijoje ar rektorate?
3. Kokių sunkumų disponuodami institucijos turtu patiriate ir kaip juos sprendžiate ar siūlote spręsti?

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune