Metinis Šiluvos Marijos draugijos narių susitikimas (2016 08 13)
Paskelbta: 2016-08-18 13:20:55

Rugpjūčio 13 dieną Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose, vyko metinis Šiluvos Švenčiausiosios Mergelės Marijos draugijos narių susitikimas. Į jį atvyko Draugijos nariai iš Kauno, Kėdainių, Jonavos, kitų miestų ir miestelių. Draugijos narius savo apsilankymu pagerbė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Svečias domėjosi Draugijos veikla, bendravo su susirinkusiaisiais, priminė Mergelės Marijos, kaip rūpestingos Motinos, paveikslą mūsų gyvenime.

Susitikimas prasidėjo bendra malda, kuriai vadovavo Draugijos kapelionas kun. Gintaras Blužas. Šiltą sveikinimo žodį, primindama Mergelės Marijos paprastumo ir nuolankumo pavyzdį, tarė Draugijos pirmininko pavaduotoja dr. Vilija Karaliūnaitė. Aptarta keletas einamųjų klausimų.

Į šventę susirinkę Draugijos nariai dalijosi savo patirtimis, išgyvenimais, įspūdžiais iš Draugijos skyrių veiklos įvairiuose miestuose. Buvo minimos įvairios tarnystės parapijose, adoracijos svarba, kasdienė Rožinio malda, patarnavimas ligoniams, piligriminės kelionės, bendros šventės, rekolekcijos, įvairi karitatyvinė veikla. Sesuo dr. Daiva Kuzmickaitė MVS skaitė konferenciją-pranešimą apie Mergelės Marijos motiniškumą. Pranešėja, kalbėdama apie Marijos „fiat“, kvietė į paprastumą, meilę ir švelnumą: „Marija teturėjo tik du vystyklus ir didelį glėbį švelnumo...“

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje Draugijos nariai šventė šv. Mišias, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas. Vėliau Apsireiškimo koplyčioje buvo atnaujintas pasiaukojimas Šiluvos Dievo Motinai.

Šventė tęsėsi prie vaišių stalo. Šis susitikimas buvo gera proga pasistiprinti bendrystės džiaugsmu ir atnaujinti savo pasižadėjimą sekti Motinos Marijos dorybėmis.

Šiluvos Marijos draugijos informacija
 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune