Malda LSMUL Kauno klinikų koplyčioje prašant Fatimos Dievo Motinos užtarimo (2016 08 30)
Paskelbta: 2016-08-31 09:58:39

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Kasmet į Lietuvą atkeliauja tarptautinės katalikiškos organizacijos (TVF), ginančios katalikų tikėjimą ir vertybes, atstovai. Jie dalyvauja paskutinį rugpjūčio sekmadienį rengiamose eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Tradiciškai nešama ir Fatimos Švč. M. Marijos statula. Vėliau svečiai lankosi įvairiose Lietuvos parapijose, įstaigose ir organizacijose. Džiugu, kad šiemet atvyko atstovai iš Brazilijos, Prancūzijos, Airijos, Baltarusijos, Urugvajaus ir kitų šalių.

Šių metų rugpjūčio 30 dieną ši gausi svečių delegacija buvo iškilmingai sutikta prie LSMUL Kauno klinikų pastato. Kapelionui kun. Nerijui Pipirui ant Fatimos Dievo Motinos statulos uždėjus karūną ir Rožinį, didinga procesija, kurios pradžioje su savo vėliava ėjo iš Baltarusijos atvykę jaunieji skautai, patraukė į klinikų Šv. Luko koplyčią.

Koplyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Svečiai giedojo giesmes. Jiems talkino maestro Laima Botyrienė. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Jų pradžioje kun. Nerijus Pipiras kvietė melstis prašant Švč. M. Marijos užtarimo visiems sergantiems, kenčiantiems, darantiems gyvybės ar mirties pasirinkimus, vienišiems ir apleistiems. Taip pat buvo meldžiamasi ir už klinikų vadovus, gydytojus, slaugytojus, studentus.

 Sakydamas homiliją, kun. N. Pipiras ragino nuolat būti kartu su Švč. Mergele Marija, nes ji yra toji, kuri žino tiesiausią kelią link Jėzaus, savo galingu užtarimu mums parodo Jėzų. Marija, pasak kunigo, yra toji, kuri tuomet, kai kasdienybėje pritrūksta vilties vyno, nepaliauja savo Sūnaus akivaizdon statyti tuščių mūsų kasdienybės indų, idant visur būtų daugiau tik Kristaus dovanotos prasmės ir šviesos.

Pasibaigus šv. Mišioms buvo kalbama Švč. M. Marijos litanija, giedamos Marijai skirtos giesmės. Kun. N. Pipiras nuoširdžiai dėkojo iškilmėje dalyvavusiai LSMUL Kauno klinikų direktorei visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. dr. Linai Jaruševičienei, darbuotojams, tikintiesiems.

Tikintieji neskubėjo skirstytis. Daugelis dar norėjo asmeniškai tyloje pasimelsti prie Fatimos Švč. M. Marijos statulos. 

Pavakare dar kartą, pritariant dūdmaišiu ir sugiedojus Švč. M. Marijai skirtą giesmę, ši statula ir ją atlydėjusi delegacija buvo iškilmingai išlydėta į Kristaus Prisikėlimo baziliką.

LSMUL Kauno klinikų kapelionas kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune