Rugsėjo 1-ąją – Kauno akademinės bendruomenės malda arkikatedroje bazilikoje
Paskelbta: 2016-09-01 15:42:09

Fotografijos Emilio Vasiliausko

Rugsėjo 1-ąją šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje naujus mokslo metus pradėjo Kauno universitetų bendruomenės. Rektorius, dėstytojus, studentus, džiaugsmingai atžygiavusius į senamiestį iš Vienybės aikštės su savo bendruomenių vėliavomis, pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Drauge Eucharistiją aukojo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prodekanas prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS bei kunigai universitetų kapelionai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai. Giedojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinis choras „Neris“, vadovaujamas Tomo Lapinsko.

„Naujieji mokslo metai – tai veržlumo, naujumo laikas, kai stengiamės ne tik susipažinti su tuo, kas atrasta iki šiol, bet ir atrasti naujų horizontų“, – sakė vėliau arkivyskupas L. Virbalas savo homilijoje. Ją ganytojas skyrė studentams, ypač pirmakursiams, ir pasidalijo keliais popiežiaus Pranciškaus paraginimais jaunimui, kuriuos Šventasis Tėvas pasakė per susitikimą Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje, pakviesdamas jaunus žmones nebūti nuobodžiaujančiu, dėl to nuobodžiu jaunimu, nesirinkti patogių kelių gyvenime.

Arkivyskupas pasidžiaugė jaunimu, kurio laukia studijos, draugystės, naujos veiklos – žmogus nuobodus, kai niekur nebesiveržia, kai prisitaiko. Tačiau sykiu ganytojas pakvietė kiekvieną asmeniškai pamąstyti, kokį gyvenimą vadintų pasisekusiu, kokios draugystės siekia, ką laiko laime, ką galvoja apie šeimą, apie galimybes Lietuvoje, ar turi ambicijų keisti savo šalį. Tai nelengva, tačiau būtent sunkumai skatina žmogų siekti daugiau, padeda įgyvendinti svajones. Homiliją arkivyskupas užbaigė popiežiaus Pranciškaus paraginimu – laimės nepainioti su vartojimu, rinktis ne patogų gyvenimą, bet siekti palikti jame pėdsaką, nebijoti rizikuoti. Jėzus yra rizikos Viešpats: norint Juo sekti reikia drąsos.

„Telaimina Jėzus ir kiekvieno mūsų svajones“, – linkėjo arkivyskupas.

Šiose pamaldose Šventosios Dvasios vadovavimo prašyta Bažnyčiai, Kristaus Evangelijos skelbėjams, universitetams, kad atviros Dievui bendruomenės būtų Jo palaimos pasaulyje dalintojos. Moksleiviams, mokytojams melsta, kad jie suvoktų, kas yra išmintinga, dora, veda į gėrį. Melstasi ir už pamirštus, apleistus vaikus bei jaunimą.

Liturgijos pabaigoje prieš suteikdamas Bažnyčios palaiminimą visiems, kurie su viltimis ir jauduliu pradeda naujuosius studijų metus, arkivyskupas padėkojo už aukštųjų mokyklų bendrystę, kad Viešpats toliau laimintų bendras pastangas.

Mišioms pasibaigus, šventė tęsėsi arkikatedros šventoriuje – į ją pakvietė akademinės sielovados bendradarbiai.

Vėliau „Žalgirio“ arenoje vyko Rugsėjo 1-osios šventė, į kurią pakviestas arkivyskupas Lionginas Virbalas nuvyko dviračiu – taip paminėdamas rugsėjo 1-ąją taip pat švenčiamą ir Maldos už rūpinimąsi kūrinija dieną, kurią prieš metus įsteigė popiežius Pranciškus.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune