Apdovanojimai ŠILUVOS DIEVO MOTINOS medaliu (2011 06 24)
Paskelbta: 2011-06-24 21:08:17

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

Kunigą Petrą PICHĄ – už uolią kunigišką tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui ir nuoširdų darbą su jaunimu;

Kunigą Kęstutį RUGEVIČIŲ – už uolią kunigišką tarnystę, ištikimybę savo pašaukimui, nuoširdų darbą einant arkivyskupijos egzorcisto pareigas;

Kunigą Gintarą PŪRĄ – už uolią kunigišką tarnystę, Šv. Juozapo kulto arkivyskupijoje skatinimą ir uoliai atliekamas dekano pareigas;

Laimutę ANUŽIENĘ – už nuoširdų bendradarbiavimą, puoselėjant dvasines vertybes tarp moksleivių, pagalbą rengiant iškilmes Šiluvos šventovėje ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Andriui MEZENĄ – už ištikimą tarnystę altoriaus artumoje, aktyvų įsitraukimą į pastoracines iniciatyvas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, atvirumą bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ingridą TAMOŠIŪNAITĘ – už nuoširdų darbą, rūpinantis Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos bažnyčia bei Švenčiausiojo Sakramento adoracijos koplyčia, artimo meilę bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Vaclavą IVANAUSKAITĘ– už rūpestį Užusalių tikinčiųjų bendruomenės poreikiais, nuoširdų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Virgą CHŠANAVIČIENĘ – už nuoširdų darbą Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, jaunimo religinį švietimą, nuoširdumą, pasiaukojimą bei gyvą krikščioniškos šeimos tikėjimo liudijimą;

Rapolą KLEPACKĄ – už nuoširdų darbą, rūpinantis Kauno Šv. Juozapo bažnyčios atnaujinimu, pagalba pastoraciniame darbe aktyvų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą ir nuoširdų krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Ramūną GARBARAVIČIŲ – už nesavanaudišką pagalbą Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Albiną ADOMONĮ – už uolų įsitraukimą į Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos bendruomenės veiklą, rūpestį vietos tikinčiųjų dvasine gerovė bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Petrą PREITIKĄ – už aktyvų dalyvavimą Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bendruomenės veikloje, nuoširdžią pagalbą sielovadoje ir ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Laimą KATILIENĘ – už uolų įsijungimą į Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadinę veiklą, rūpestį krikščionišku jaunimo auklėjimu ir nuoširdų tikėjimo liudijimą;

Algimantą MIŠEIKĮ – už ilgametę tarnystę, vadovaujant Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios chorui, tautinės savimonės puoselėjimą bei ištikimą krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Ireną JASIULYTĘ – už ilgametę tarnystę Girdžių Šv. M. Magdalietės parapijoje, rengiant jaunimą sakramentams, 40 metų vargonininkės darbą, rūpestį bažnyčia, atvirumą ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Darių CHMIELIAUSKĄ – už ilgametį uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos kurijoje, ištikimybę Bažnyčiai, pastangas rūpinantis katalikiška žiniasklaida ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Vytautą, Birutę, Gediminą ir Kristiną LASKAUSKUS – už aktyvų įsitraukimą į Kauno arkikatedros bazilikos parapijos veiklą, teikiamą nesavanaudišką pagalbą, atvirumą bei artimo meilę ir gražų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Danutę SPANGELEVIČIENĘ – už aktyvų įsitraukimą į Kauno Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos veiklą, organizuojant renginius ir procesijas, veiksmingą darbą, vadovaujant parapijos šeimos centrui ir nuoširdų krikščioniško tikėjimo liudijimą;

Romą Petrą ŠAULĮ – už aktyvų įsitraukimą į Veprių Švč. M. Marijos Rožančinės parapijos veiklą, rūpestį bažnyčios atnaujinimu ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune