Arkivyskupijos šventėje įteikti apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2017 06 24)
Paskelbta: 2017-06-30 14:36:04

Nuotraukos – Marijos STANULYTĖS

Arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo šventės proga, kaip įprasta, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas savo dekretais  už uolią tarnystę ir krikščioniško gyvenimo liudijimą arkivyskupijos garbės ženklais – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo beveik dvi dešimtis arkivyskupijos bendruomenių narių.

Apdovanojimai įteikti:

Kunigui Erastui MURAUSKUI – už nuoširdų ilgametį darbą pastoracijoje, kunigiškos dvasios puoselėjimą, aktyvią veiklą jaunimo sielovadoje ir ištikimybę savo pašaukimui;

Kunigui Kęstučiui GENIUI – už ištikimai einamas kunigiškojo pašaukimo pareigas, rūpinimąsi nuolatinių diakonų rengimu, uolų tarnavimą tikintiesiems ir santarvės dvasios liudijimą;

Danutei BALTAITIENEI – už aktyvų dalyvavimą Carito veikloje, rodomą dėmesį vienišiems žmonėms, aktyvų įsijungimą į Palemono Šv. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės parapijos veiklą, rūpinantis savo asmeniniu ir parapijos bendruomenės dvasiniu tobulėjimu;

Ramūnui BARANAUSKUI – už aktyvią ir nuoširdžią veiklą, organizuojant Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo bazilikos chorą bei vadovavimą jam ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Jurgitai DAUČIŪNAITEI – už nuoširdų įsijungimą į Kauno arkikatedros bazilikos parapijos veiklą, aktyvų dalyvavimą liturgijoje, nuoširdų krikščioniškų vertybių ir tikėjimo liudijimą;

Jonui ELZBERGUI – už aktyvų dalyvavimą Raseinių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos gyvenime, rodomą atidumą vienišiems ir nepasiturintiems parapijiečiams ir nuoširdų asmeninį tikėjimo dvasios liudijimą;

Kęstučiui KINČIUI – už aktyvų įsijungimą į Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos sielovadą, dalyvavimą evangelizacijos darbe, bei asmeninį gyvą krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Stanislovui MARCINKUI – už nuoširdžią ilgametę zakristijono tarnystę Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje, aktyvų įsijungimą į parapijos pastoracinę veiklą, procesijų ir kitų renginių organizavimą, nuoširdžią ir nesavanaudišką pagalbą parapijai bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Justinui PALUKAIČIUI – už aktyvų įsijungimą į Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapijos veiklą, rūpinimąsi parapijos bendruomene, pastangas steigiant Šeimos centrą ir asmeninį maldos bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Ramūnui PATINSKUI – už aktyvų įsijungimą į Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos sielovadą, rūpestingai atliekamą katechizacijos darbą, jaunavedžių rengimą Santuokos sakramentui bei ištikimą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Gražinai PETRAUSKIENEI – už nuoširdžią tarnystę Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, aktyvų įsijungimą į pastoracinę veiklą bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Joanai RATKEVIČIŪTEI-MISEVIČIENEI – už ilgametę tarnystę giedant Kauno arkikatedros sumos chore, aktyvumą, buriant choro bendruomenę, tikėjimo liudijimą bei krikščioniškų vertybių skelbimą savo gyvenime;

Vladai SADAUSKIENEI – už aktyvų įsijungimą į Šėtos Švč. Trejybės parapijos veiklą, ilgametę tarnystę bažnyčioje, rūpinimąsi parapijos bendruomene, asmeninį maldos bei krikščioniško gyvenimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai;

Povilui SAVICKUI – už ilgametį pasiaukojantį darbą einant Kurklių Šv. Jurgio parapijos zakristijono pareigas, nesavanaudišką pagalbą parapijai ir nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Marytei STANEVIČIENEI – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nesavanaudiškas pastangas, rūpinantis Skarulių Šv. Onos bažnyčios grožiu ir puošnumu, nuoširdų dalyvavimą Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Salomėjai ir Gediminui Juozui ŠAREIKOMS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Juditai VAINILAVIČIENEI – už pasiaukojantį įsijungimą į Carito veiklą, nuoširdų dalyvavimą Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune