Institucijų darbuotojų malda pirmąjį mėnesio penktadienį (2018 03 02)
Paskelbta: 2018-03-02 15:59:19

Kovo 2 d., pirmąjį mėnesio, o šiuo metu – ir gavėnios penktadienį, daugiau kaip 20 arkivyskupijos kurijos bei jos institucijų darbuotojų vidudienį susirinko Šv. Jono Krikštytojo centro koplyčioje drauge švęsti šv. Mišių, dėkoti Dievui ir vieni kitiems už pagalbą savo darbuose.

Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, ją drauge šventė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kunigas misionierius iš Slovakijos Rastislavas Dluhy, atvykęs į Evangelizacijos mokyklos organizuojamą antrąjį savaitgalį.

Dievo žodis apie Juozapo šeimos istoriją ir jos išgelbėjimą, pasak trumpą homiliją pasakiusio arkivyskupo Liongino, primena Velykų tekstą: „Palaiminta kaltė, davusi mums tokį Atpirkėją.“ Adomo kaltė vadinama palaiminta. Tai kvietimas ir mums pamąstyti apie savo blogį, nuodėmes, kurių nenorime, kurias apgailime, siekiame savo kalčių atsikratyti. Tačiau Viešpats slėpiningu būdu per gailestį už padarytą blogį taip pat artina prie savęs.

Šiose šv. Mišiose melstasi ir už taiką tarp žmonių, šalių, kad ramybę, sutarimą pagaliau atrastų tie, kurie kursto nesantaiką ir karus. Viešpaties pagalbos prašyta ypač ligoniams, visiems – Jo išgydymo, be to, ir mūsų širdžių atjautos bei pagalbos tiems, kurie kenčia žiemos šaltį, alkį ir kitą fizinį bei dvasinį nepriteklių.

Bendrystė po Mišių pratęsta gavėnios penktadienio pietų ir pokalbių prie arbatos valandėle.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune