Krizmos šv. Mišios: „Esame patepti ir siunčiami.“ (2018 03 29)
Paskelbta: 2018-03-29 15:52:48

Nuotraukos – fotomenininko Gintaro ČESONIO

Gintaro Česonio

Jau baigiant gavėnią, kovo 29 d. rytmetį, per 80 arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų atvyko į Kauno arkikatedrą baziliką dalyvauti Krizmos šv. Mišiose. Didžiąją savaitę Krizmos Mišios švenčiamos vyskupijų katedrose, į jas atvyksta visi vyskupijose tarnaujantys kunigai, diakonai, kad bendrystėje su vyskupu padėkotų Dievui už Kunigystės įsteigimo dovaną, atnaujintų kunigystės pažadus.

Pagal pirmuosius krikščionybės amžius menančią seną Bažnyčios tradiciją, Krizmos Mišiose buvo paruošta ir palaiminta šventoji Krizma ir katechumenų bei ligonių patepimo aliejai. Naujai pašventinta Krizma ir aliejai bus naudojami šių metų Velyknaktį.

Valandų liturgijai (Dieninei) ir Krizmos Mišioms arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei kunigai. Patarnavo diakonai Benas Ulevičius, Giedrius Bakūnas MIC, Sigitas Jurkštas, Liutauras VIlėniškis. Giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras „Juniores“. 

Įspūdinga procesija prie didžiojo altoriaus atėjusius brolius kunigus, diakonus ir seminaristus, taip pat pašvęstojo gyvenimo narius, visus tikinčiuosius arkikatedroje pasveikino arkivysk. L. Virbalas.

Paskelbus Dievo žodį, ganytojas vėliau savo homilijoje atkreipė dėmesį, ką apie tikėjimą sako Krizmos Mišiose šventinami aliejai.

Katechumenų aliejus primena, jog Dievas pirmas ieško žmogaus. Ligonių patepimo aliejus – paties Jėzaus misiją gelbėti tuos, kurie prislėgti, o dabar ir Bažnyčios misiją – gydyti žmonių žaizdas, lengvinti kančias. Šventoji Krizma skirta naudoti tiems sakramentams, kuriuos priimantys patepami Šventąja Dvasia. Kaip Kristus yra pateptasis, taip ir mes, visi pakrikštytieji, esame patepti ir Jėzaus siunčiami. 

„Kaip ir kasmet, šiandien ypatingai kreipiuosi į jus, brangūs kunigai. Be Krikšto ir Sutvirtinimo, mes dar gavome kunigiškąjį patepimą. Didysis ketvirtadienis ypatingu būdu yra mūsų diena. Per Paskutinę vakarienę, kurią minėsite šį vakarą su savo parapijų bendruomenėmis, Jėzus įsteigė Naujojo Testamento kunigystę, ir su dėkingumu už gautą pašaukimą, su nuolankumu dėl visų savo trūkumų netrukus atnaujinsime savo „taip“ Dievo šaukimui“, – sakė arkivyskupas, šiemet, kai Lietuvoje ir Kaune laukiame atvykstant Šventojo Tėvo, vėliau pasidalydamas Pranciškaus mintimis Romos vyskupijos kunigams.

Kad tarnystė būtų džiaugsminga, jaunesniems iš jų popiežius Pranciškus patarė asmeninę maldą tarsi dvasinio gyvenimo deguonį. Be to, pripažinti savo ribotumą ir budėti atpažįstant giliąsias nuodėmių šaknis.

„Bendraukite, kalbėkitės vieni su kitais. Ir ne tik apie buitinius dalykus – kalbėkime apie tikėjimą“, – sakė arkivyskupas kunigams. Popiežiaus Pranciškaus mintimis ganytojas pasidalijo patarimu ir vyresniesiems kunigams, kad neblėstų jų Šventimų dienos karštis slegiant metams, sveikatos problemoms. Popiežius mini džiaugsmą priklausyti, būti kartu, dalytis.

„Neturiu iliuzijų – mes visi, o aš pirmiausia, ne visada sugebame kitą suprasti. Bet neapsigaukime manydami, kad mums užtenka tik mūsų pačių“, – sakė arkivyskupas ir padėkojo broliams kunigams už jų tarnystes, o tikinčiuosius paragino palaikyti kunigus bendryste, atjauta ir malda.

Po homilijos arkikatedros vyriausiojo ceremonijarijaus kun. Artūro Kazlausko pakviesti arkivyskupijos kunigai atnaujino kunigystės pažadus, užtariami ir gausiai susirinkusių tikinčiųjų malda.

Atnašų procesijoje šventajai Krizmai paruošti ir palaiminti ją prie altoriaus atnešė diakonas, katechmenų aliejų – Krikštui šių metų Velyknaktį besirengiančių katechumenų atstovai, ligonių patepimo aliejų – medicinos darbuotojai. Indelius, padovanotus „Ąžuolyno vaistinės“ ir skirtus aliejams parsivežti į parapijas, atnešė juos ruošę Jono Pauliaus II piligrimų centro savanoriai.

Arkivyskupui palaiminus šventąją Krizmą ir aliejus, vėliau tęsėsi Eucharistijos auka.

Šventuosius aliejus po Krizmos Mišių kunigai parsiveža į savo parapijas, kad per juos Šventosios Dvasios malonė sklistų ir pasiektų sakramentus priimančius žmones.

Po Mišių kunigai buvo pakviesti į Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią išlydėti tėvo jėzuito Ladislovo Baliūno, kovo 26 d. Kaune iškeliavusio į dangiškuosius namus švęsti Viešpaties Velykų.

Vėliau kunigai rinkosi į arkivyskupijos kuriją. Čia dalyvavo agapėje, vieni kitiems jau linkėjo džiugių artėjančių Kristaus Prisikėlimo švenčių.

Vakare arkikatedroje bazilikoje ir kitose arkivyskupijos bažnyčiose švenčiamos Paskutinės vakarienės šv. Mišios. Jomis pradedamas Didysis velykinis tridienis – Jėzaus Kristaus kančios ir mirties slėpinių apmąstymas, kuris baigiamas sulaukus pačios svarbiausios krikščionims Gerosios naujienos – Kristaus Prisikėlimo.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune