Marijos diena Šiluvoje: „Dėkokime Dievui, kad išsaugojome tikėjimą ir viltį.“ (2018 06 13)
Paskelbta: 2018-06-13 18:05:18

Nuotrauka – Vaidos-Spangelevičiūtės-Kneižienės

Birželio 13-ąją Marijos dieną Šiluvoje švenčiantys piligrimai iš Kauno arkivyskupijos Jurbarko bei Jonavos dekanatų, taip pat kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vidudienį rinkosi į iškilmingas pagrindines šv. Mišias.

Šiluvos bazilikoje jų švęsti atvykusius maldininkus bei „Marijos radijo“ klausytojus pasveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Ganytojas kvietė kartu melstis ypač už žemdirbius, kad Viešpats siųstų palaimą jų darbui ir lietų žemei, jau kenčiančiai nuo sausros.

Sveikindamas brolius vyskupus ir kunigus, pakvietė malda palydėti įvairius kunigystės bei amžiaus jubiliejus švenčiančius dvasininkus. Tai Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas (80 metų amžiaus proga) bei Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM (45 metų amžiaus), taip pat 20 ir 15 kunigystės metų minintys Ukmergės dekanato dekanas kun. Vaidas Bartkus bei Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius t. Rytis Gurkšnys SJ.

Šiluvoje arkivyskupas atkreipė dėmesį į šiuo metu pašaukimo ir ateities kelius besirenkantį jaunimą, kviesdamas pagalvoti ir apie dvasinius pašaukimus – juos, pasak ganytojo, renkamės ne dėl to, kad kunigai ar vienuoliai yra tobuli, o dėl to, kad Dievas yra geras ir turi gražią mintį kiekvienam žmogui, nori kiekvieną prakalbinti. Tad visi pakviesti melstis už būsimus pašaukimus ir jaunimą.  

Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, įvairių vyskupijų kunigai, tarp jų kun. Nerijus Šmerauskas, tarnaujantis Kanados lietuvių sielovadai, bei Romoje studijuojantis kun. Gintaras Blužas OFS. Giedojo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos „Viduramžio“ choras, vadovaujamas Egidijaus Obrikio.

Homiliją pasakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į Šventojo Rašto pasakojimus, kaip Abraomas turėjo palikti savo namus ir paklusti Dievo valiai, kaip Šventajai Šeimai, paragintai per sapną pasirodžiusio Dievo angelo, teko bėgti į tremtį nuo piktavalių Erodo kėslų.

Artėjančios birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos – išvakarėse arkivyskupas prisiminė prieš 77 metus enkavėdistų naktį pakeltus ant kojų dešimtis tūkstančių mūsų tautiečių, kad paskubomis ruoštųsi į kelionę, sugrūdo juos į prekinius vagonus ir išvežė į tolimą Altajaus kraštą. Iškeliaudami žmonės paskubomis pasiimdavo tik šiek tiek maisto, bet neužmiršdavo nuo sienos nusikabinti Mergelės Marijos ir Švč. Jėzaus Širdies paveikslų, turėdavo viltį, kad kada nors sugrįš į tėvynę.

„Gedulo ir vilties dieną nuo šių metų kasmet minėsime palaimintąjį Teofilių Matulionį, kuris daug metų taip pat praleido toli nuo Tėvynės, kalėjimuose, tremtyje. Šeduvos tremtyje jis ir mirė. Popiežius Pranciškus leido pal. Teofilių kasmet minėti būtent birželio 14 d. Palaimintojo kankinystė kasmet primins visų lietuvių iškentėtas kančias, tačiau primins ir viltį. Palaimintasis niekuomet neprarado vilties, nes tikėjo, kad visur veda Dievo apvaizda“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, paminėdamas, kad Dievo žodis ir mūsų tremtinių patirtis rodo, kaip svarbu gyvenime laikytis Dievo rankos. Dievas yra mūsų laisvės garantas. Šiandien savo valstybėje matome, koks pavojus kyla, kai aukščiau už viską yra iškeliami savi, materialiniai interesai. Net ir Bažnyčia tildoma, nes ji kliūtis sakyti netiesą, pavergti žmonių protus.

„Dėkokime Dievui, kad išsaugojome tikėjimą ir viltį. Branginkime tikėjimo dovaną ir dalykimės ja su visais. Didžiausia dovana vaikams nėra jiems paliekami medžiaginiai turtai, bet tikėjimas, kuris padeda gyventi pagal sąžinę ir išsaugoti viltį“, – sakė arkivyskupas, užbaigdamas homiliją.

Už jaunus žmones – vaikus ir jaunimą, be kitų intencijų, tądien buvo meldžiamasi ir Visuotinėje maldoje – bendra jubiliejinių metų intencija, prašant Marijos pagalbos, kad jaunoji karta gyventų kilniais džiaugsmais, šviesiais troškimais, drąsiu pasiaukojimu. Taip pat visai Bažnyčiai prašyta malonės skleisti Jėzaus Evanangelijos tiesą, o per popiežiaus Pranciškaus būsimąjį apsilankymą – iš naujo išgyventi bendrystę ir susitikimą su Kristumi. 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir jo įsteigta bendrija „Atgaiva“, atsiliepdami į Lietuvos vyskupų raginimą pasirengti popiežiaus apsilankymui Lietuvoje, pradėjo sakralinės muzikos valandų „Musica sacra“ ciklą, kuris pasieks visas Lietuvos vyskupijas. Po Mišių Šiluvos  bazilikoje vyko sakralinės muzikos valanda su Martynu Beinariu ir Skaiste Beinariene. 

Paskutinį mėnesio penktadienį, birželio 29-ąją, Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena su Vidinio išgydymo pamaldomis >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune