Arkivyskupijos šventėje – diakono šventimai (2018 06 24)
Paskelbta: 2018-06-25 08:37:44

Nuotraukos – Militos Žičkutės-Lindžienės bei Informacijos tarnybos

Birželio 24 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos bendruomenė šventė dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę. Šią dieną gausiai susirinkusių dvasininkų, seserų vienuolių, tikinčiųjų iš visos arkivyskupijos akivaizdoje ir jos malda užtartas, vyskupų rankų uždėjimu ir malda diakonu įšventintas Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Stasys Blinstrubis. Arkivyskupijos bendruomenei buvo pristatytas ir naujasis Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei įteikti apdovanojimai arkivyskupijos bendruomenės nariams >> už tikėjimo liudijimą ir nuoširdų darbą ypač per šiuos metus ten, kur yra pakviesti tarnauti Bažnyčioje.

 

„Diakono pašaukimas apims nuolankų tarnavimą – Jėzaus Motinos Marijos pavyzdžiu, pranašišką drąsą, kurios mokomės iš Jono Krikštytojo, ir ištikimą vienybės siekimą, be kurios neįmanoma Bažnyčia. Palydėkime jį malda šiame kelyje ne tik šiandien, bet ir ateityje“, – sakė šventimus teikęs ir iškilmės liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Šventimams kandidatą pristatė Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys, o jie buvo užbaigti įšventintojo brolio apkabinimu. Susirinkę tikintieji jiems patarnauti ateinantį diakoną pasveikino džiugiais plojimais.

Naujasis diakonas patarnavo arkivyskupui šv. Mišių liturgijoje. Ją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, beveik 40 kunigų iš Kauno miesto bei kitų arkivyskupijos parapijų. Patarnavo ir kiti anksčiau šventimus gavę arkivyskupijos diakonai. Liturgiją aiškino kun. Artūras Kazlauskas. Giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, bei Kauno seserys benediktinės. Mišių atnašas nešė diak. Stasio tėveliai. 

Savo homilijoje pasveikinęs būsimąjį diakoną, arkivyskupas kalbėjo apie šv. Joną Krikštytoją – drąsųjį, laisvą Dievo pranašą, nevaržomą prisitaikymo ir patogumo siekio, nepataikavusį turintiems valdžią ir galią. Esminė Jono skelbiama žinia – neužtenka gerai atrodyti, reikia tiesumo Dievo ir žmonių akyse.

„Bažnyčia ne tik pakviesta atlikti pranašo vaidmenį, ne tik skelbia Gerąją naujieną ir moko, bet ir su meile tarnauja bei šventina pasaulį. Tai visų užduotis. Jei turime bažnyčių pastatus, tai tam, kad juose pašlovinę Viešpatį eitume į pasaulį ir visu gyvenimu aukotume šlovinimo auką. Priėmę už mus pasiaukojusį Kristų, esame kviečiami eiti ir patys aukoti save Dievui ir artimui – aukoti savo laiką, jėgas, gautas dovanas, įgytą patirtį ir net savo kūnus, kaip moko apaštalas: Dėl Dievo gailestingumo prašau jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą (Rom 12, 1)“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį į kasdienybės šventumą, apie kurį gražiai atsiliepia popiežius Pranciškus savo naujajame apaštališkajame paraginime.

Kauno arkivyskupas nuoširdžiai padėkojo visiems arkivyskupijos tikintiesiems ir ypač kunigams – už tarnystę, ištikimybę, už nuveiktus didelius darbus ir šventumo siekimą nepaisant suklupimų (visą homiliją žr. >> ).

Užbaigus liturgiją naujojo diakono ir visos bendruomenės palaiminimu, Kauno arkivyskupas pristatė kunigą Ramūną Norkų, paskirtą tarnauti Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

Vėliau arkivyskupas kaip savo padėką įteikė apdovanojimus aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – keliems bendruomenės nariams už džiugų asmenišką krikščioniško gyvenimo liudijimą per šiuos metus ypač uoliai tarnaujant pagal savo pašaukimą ir pareigas parapijose, gyvenant šeimose.

Apdovanojimai arkivyskupo dekretais šiemet skirti Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonui kun. Žydrūnui Paulauskui, Šiluvos parapijos altaristui kun. Ramučiui Janšauskui, Kauno seserų benediktinių abatei ses. Juozapai Valerijai Strakšytei OSB, Marijos Krikščionių Pagalbos (saleziečių) ses. Linai Minelgaitei FMA bei 13-ai pasauliečių iš arkikatedros, Kristaus Prisikėlimo, Pal. J. Matulaičio, Vilkijos, Kėdainių Šv. Jurgio, kitų arkivyskupijos parapijų.

Šie apdovanojimai arkivyskupijos šventėje teikiami jau 15-ąjį kartą nuo 2003 metų ir per šį laiką jais buvo pagerbti per 300 arkivyskupijos bendruomenės narių.

Po iškilmių arkikatedroje jų dalyviai buvo vaišinami šventiniu tortu.  

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune