Marijos diena Šiluvoje: „Esame tikri Marijos artumu mums.“ (2018 08 13)
Paskelbta: 2018-08-13 16:27:24

Nuotrauka – Silvijos KNEZEKYTĖS

„Marija su meile čia žvelgia į mus, trokšta, kad būtų garbinamas jos Sūnus“, – sakė piligrimus iš įvairiausių Lietuvos kampelių rugpjūčio 13-ąją Šiluvos bazilikoje sveikinęs ir iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas. Mišias koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius bei kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Be tų prašymų, su kuriais maldininkai, pasitikėdami Šiluvos Dievo Motinos užtarimu, atvyko į piligriminę šventovę ar meldėsi dalyvaudami „Marijos radijo“ transliacijoje, visi buvo pakviesti melstis ir už kunigus įvairių kunigystės bei amžiaus sukakčių proga – už t. Kazimierą Ambrasą SJ, mons. Vytautą Grigaravičių, kun. Erastą Murauską, kun. Audrių Mikitiuką bei kun. Tomą Pilchą OFM Cap.

„Artėjant Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų šventei, vėl apmąstome jos gyvenimą. Galime sakyti, kad Mergelė Marija visada buvo su Dievu ir žmonėmis“, – sakė vėliau arkivyskupas savo homilijoje.

Būdama Motina, Marija nuolat buvo su savo Sūnumi, nors ne visa Šventosios Šeimos gyvenime buvo paprasta ir lengva – jai teko ieškotis vietos laukiant Jėzaus gimimo, išgyventi, kai dvylikametis Jėzus dingo maldininkų būryje. Marija ištikimai stovėjo ir prie Sūnaus kryžiaus. Kaip Motina, ji ir dabar yra su savo Sūnumi – išaukštinta danguje.

„Esame tikri Marijos motiniškuoju artumu mums“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį į Dievo žodį (Jn 19, 25–27), kai Jėzus nuo kryžiaus paveda Marijai būti visų žmonių Motina. Pasak ganytojo, Marija moko mus ištikimybės ir tada, kai ne viskas gyvenime keičiasi taip, kaip norėtume, kaip meldžiame. Sunkumai nereiškia, kad Dievas mus apleido, jei tik mes patys nuo Jo nepasitraukiame. Marija moko jautraus ryšio su Dievu ir kitais.

Ganytojas atkreipė dėmesį į naująjį popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą apie šventumą šiuolaikiniame pasaulyje „Gaudete et Exsultate“. Popiežius kalba, jog negana pažinti tikėjimo tiesas. Dievo malonė pranoksta mūsų suvokimą. Kai nuoširdžiai meldžiamės pasitikėdami, tai padeda mums būti drąsiems, pasitikintiems bet kokiu metu.

Šią dieną Mišių bendruomeninėje maldoje melstasi už būsimąją popiežiaus Pranciškaus kelionę į Lietuvą, už kunigus, vienuolius, šeimas, kad visi pažintų Dievo artumą fizinių bei dvasinių pavojų valandomis, kad su Kristumi nugalėję baimes viltingai pasitiktų kiekvieną dieną.

Užbaigdamas pamaldas, arkivyskupas L. Virbalas padėkojo piligrimams, ypač tądien jiems patarnavusiems Ukmergės dekanato kunigams.

Visi buvo nuoširdžiai pakviesti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi, melstis už jų malones. Ypač arkivyskupas paragino melstis už būsimąjį arkivyskupijos augziliarą vyskupą nominatą Algirdą Jurevičių – jo šventimus švęsime rugpjūčio 19 d. sekmadienį, 15 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje >>.

Taip pat kviečiama atvykti į Šilinių atlaidus, kurie šiemet vyks rugsėjo 7–16 d. >>, o rugpjūčio 26 d., paskutinį vasaros sekmadienį – švęsti Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje susirenkant į tradicines eisenas pėsčiomis nuo Dubysos ir Tytuvėnų >>.  

Rugpjūčio 31 d. Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena >>. Vakaro pamaldoms vadovaus kun. egzorcistas Arnoldas Valkauskas.

 

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune